Back to collection

Records of the Three Kingdoms 三國志

卷十五 魏書十五 劉司馬梁張溫賈傳 Volume 15: Book of Wei 15 - Biographies of Liu, Sima, Liang, Zhang, Wen, and Jia

Click on any word to see more details.


字元避亂揚州建安袁術使太祖太祖司徒孫策廬江太守揚州刺史廬江數萬郡縣殘破太祖袁紹以東揚州刺史

受命合肥建立貢獻相繼數年大行百姓流民江山於是諸生學校屯田芍陂稻田積木千萬戰守

建安十三孫權十萬合肥百餘於是城外揚州追思以為安于晉陽不能陂塘至今


初中黃門侍郎廬江太守:「據此可謂負荷。」河內尚書賜爵關內河南散騎常侍:「納言富民高峻穿種別水火失時流連鰥寡孤獨加之幽微有司百里垂拱三王足以。」為政如此終於百姓便遺風母喪大司農三百上疏:「學者治亂聖人以來太學二十餘年有成諸生避役門子學者博士行為任人掌教古法使二千石以上子孫十五太學黜陟榮辱業者退懲惡不能浮華交游不禁闡弘大化六合承風遠人聖人。」將軍都督河北諸軍以為經常大法善於使有別」。開拓據險南北三更邊民嘉平追贈將軍封建

〈《晉陽劉弘世祖同年政事西車騎大將軍荊州刺史都督廣州諸軍新城王室一方公義刑獄務農手書丁寧莫不顛倒奔赴十部從事」。長安選用徵士武陵高尚其事牙門江漢上朝零陵太守襄陽太守詔書襄陽襄陽:「天下天下同心荊州安得然後!」姻親舊制不得監臨」。廣漢太守天子蒙塵四方莫不。《諸公于時天下荊州安全保有江漢太傅司馬中郎將。〉

司馬
司馬河内。〈司馬彪序傳祖父字元博學倜儻大度腰帶宗族太守性質威儀不忒漢書名臣列傳》,諷誦十萬州郡洛陽京兆尹年老骑都尉自守諸子成人不敢不敢有所不敢父子之間七十一建安二十四年終有子皇帝。〉有道其父:「不敬。」十二童子身體壮大:「之内累世長大以求所爲。」關東冀州刺史家居:「即是國人。」不從

董卓天子長安洛陽治書御史西四方家屬還本逃亡者:「!」:「清除賢士虚心至治威德功業州郡鼎沸之内不安捐棄流亡加刑不絕之所以往事日月不足。」:「有意!」〈稱述功德而已便有意」!。〉

財物用事鄉里父老;「董卓悖逆天下忠臣義士奮發京都相接有成大河天下興義勢必四分五裂戰爭難以不如道路鄉里謁者兵馬足以觀望。」父老戀舊從者家屬數月關東州郡起兵眾數十萬滎陽河内不能民人死者久之關東太祖呂布相持濮陽宗族教訓

二十二太祖司空不行犯禁調當作相率見愛如此丞相主簿以爲天下未可州郡四夷不軌以爲井田累世是以至今之後民人分散公田此時施行州郡本意兗州刺史政化大行百姓軍旅好人典籍鄉人得名王粲:「圣人不能太平。」以爲圣人使得世相太平」。〈魏書文帝秘書伊尹不仁」。庶幾未尝不知未尝」。由此而言圣人道一?「善人百年可以」。践迹」。固有。〉

建安二十二居巢軍士大疫巡视医药四十七布衣以時追思。〈魏書將士;「刺史萬里不能辜負之後布衣以時。」〉明帝即位。〈諸公長子才识早知司徒太尉大司馬太宰父子以来河間。〉

太常。〈將軍東平百官)。〉


習字纲纪太祖司空轉乘海西下邳所在西司馬刺史高幹荒亂跋扈部落兵家扇動往往招纳稍稍使幕府以爲大軍出征以爲勇力已去之後前後數萬不從興兵斩首降附单于恭顺稽颡服事供职邊境肅清百姓勤勸农桑令行禁止名士》。

太祖赐爵長老以爲所聞刺史未有建安十八冀州議郎西部都督從事統屬冀州使上黨宫室屯田都尉六百耕种单于西北無虞。〈魏略鲜卑大人一旦部落五千听到於是與會城中郡縣以下上馬弯弓不知侵犯使:「犯法使?」破胆不敢二十二太祖漢中諸軍長安太原使愛妻晉陽不得五百其餘山谷单骑晉陽盗取州郡善射不敢從事鲜卑使骑行未及與其鲜卑太祖北邊聞已大喜前後策略。〉文帝践阼刺史政治天下太和大司农二十餘年居處方面明帝


西白事太祖太祖大怒加重自陳太祖:「義士?」〈以爲而已骨肉刎颈不测先哲太山鸿毛」,君子苟存使不加所謂自經!〉同時刺史豫州能吏大體九卿列侯。〈《魏略官位儒术所在相似文帝:「。」文書敬賢形勢以是正始大司农年老瞋怒無度不知病笃在外自白不實发怒:「!」明日恨意刻薄如此性急如是再三恚怒不能掷地丹陽南陽刺史郡守。◎高陽尤其人事嘉平弘农太守二百休假使轻重如是使所在市里孔穴简省出行不得使官屬来者发怒中伤使小吏白日墙壁使不足奴婢使检验案行宿民家民家良久以爲饮食不復便使五官不详他事出行:「府君。」望見:「死人使。」此类舊俗長者三不弘农:「府君三不。」不能其後將軍司馬文王西征弘农弘农五官中郎將。〉


高陵十六小吏

〈《魏略為人少小書疏小吏刀筆給與以是見識。〉右職孝廉不行太祖司空新豐第一太祖河東太守刺史高幹匈奴單于平陽使西關中校尉鍾繇將軍利害萬餘單于其後河內萬餘無所屬河東弘農起兵太祖議郎軍事使西引兵荊州

太祖荊州等分關中太祖猶豫二千石郊迎不得已太祖將軍太祖華陰西京兆尹流民興復百姓魏國尚書雍州刺史太祖:「本州可謂。」軍食太祖漢中數萬長安其後臨洮


太祖河北隴西天水南安恐動擾擾不安人為將吏使民心太祖漢中劉備武都關中:「使