Chinese Notes

Back to collection

Records of the Grand Historian 《史記》

《秦楚之際月表》 Monthly Table of (the Events) between Qin and Chu

之際》 Monthly Table of (the Events) between Qin and Chu

太史公之際平定以來

百姓行政然後在位孟津八百諸侯以為未可之後有餘用力如此一統

諸侯於是名城討伐三代足以賢者驅除所為天下所謂大聖大聖

公元前
209 二世元年
七月
八月 九江邯鄲自立
九月周文 齊王自立不得
208 十月
十一月 周文 泗水西 不肯
十二月 不能
西擅自西 臨濟
二月 將軍 使公孫六千九千
三月
四月 五千 臨濟
五月
六月 臨濟東阿 自殺臨濟
七月 十一三月不見 東阿十一項羽東阿十一 東阿
八月 十二東阿 齊王十二項羽西由於十二
九月 彭城十三項羽彭城 不肯出兵。」項羽十三十三 自立平陽
九月將軍項羽鉅鹿 十四西咸陽十四
207 十月 十一邯鄲河內項羽十五攻破十五使
十一月 將軍鉅鹿十二 十六 十六
十二月 鉅鹿諸侯項羽十三齊王項羽十七。(十七
十四 十八 十八
二月 攻破十五 十九十九
三月 十一 十六 二十開封滎陽二十 十一
四月 十二 使趙高十七 二十二十 十二
五月 一月 趙高十八 十一 二十 二十 十三
六月 未定項羽十九 十二 二十南陽二十 十一 十四
七月 十一項羽二十 十三 二十降下南陽二十 十二 十五河南
八月趙高二世 十二都尉二十十四 二十五二十五 十三 十六
九月子嬰 十三 二十 十五 二十二十 十四 十七
206 十月 十四項羽諸侯四十西至於河南二十西十六 二十元年王子咸陽諸侯二十 十五項羽 十八
十一月 十五二十萬人二十 十七 二十二十 十六 十九
十二月 十六關中王子咸陽天下諸侯二十五十八項羽分齊三國二十項羽講解關中二十十七二十河南

公元前
元年諸侯十七自立西霸王分為衡山分為分為九江二十名為分為十九名為分為分為正月。。關中關中關中關中三十 分為遼東十八更為西魏分為二十 分為河南
江南西天下十八二十。。二十齊王二月。。漢王司馬三十十九司馬二十
彭城江陵二十二十三月三十二二十平陽二十洛陽
諸侯 二十 二十 四月 三十三 二十 二十
三十 二十 五月 三十 二十 二十五
三十 齊王 二十六月 三十 二十 二十
三十二 七月 三十六 二十 二十項羽
三十三 八月 三十二十五 項羽
三十 九月 渭南 二十
205 項羽 三十 十月 二十
三十六 十一月 西 二十 河南
十一 十一 十一 十一 三十 十二月 十一 十一 二十 十一
十二 十二 十二 十二 三十 平原平原正月 十二十二 三十 十二
一月 一月 十三 一月 三十 齊王齊王二月 一月 一月 三十 十三
十四 四十 三月 三十二十四
項羽三萬五十 十五 四十 齊王四月彭城 三十三河內
十六 四十 五月滎陽 三十
十七 四十 六月太子滎陽 三十
十八 四十 七月 西 三十六
十九 四十 八月 三十
二十 四十 九月 三十十一
二十 十一 四十 九月 十二
204 二十 十二四十 十月 一月
十一 十一 二十 十一 太原 十一月 十一
十二 十二 二十 十二 十二月 十二
一月 一月 二十五 十一 正月 一月
二十 十二 二月
二十 十三 三月
二十 十四 四月滎陽
二十 十五 五月
三十 十六 六月
三十十七 七月滎陽
十八 八月 十一
十九 九月 十二
203 二十 十月 一月
十一十一 二十十一月 十一
十二 十二 十二月 十二
一月 一月 正月 一月
齊王二月
御史 三月
四月滎陽
五月
十一 六月
十二 淮南 七月淮南
十三 八月 十一
十四 十一 九月太公 十二
202 十五 十二 十月 一月
十一 十一 十六 一月 十一月 十一
十二十二 十七 十一 十二月 十二
齊王十三長沙淮南 趙國 十二正月。。天下諸侯一月 長沙
淮南 二月皇帝位於 衡山長沙
三月
四月
十一 五月
十二 六月
一月 景王七月 文王
八月 十一 長沙成王
項羽 九月 十二
九月太尉 一月

Source: Chinese Text Project http://ctext.org/shiji Partial translation adapted from Herbert J. Allen's "Ssŭma Ch'ien's Historical Records" (Royal Asiatic Society, 1894).


Vocabulary Analysis


See the Help page for more information on the best use of the dictionary or if you have problems. Copyright Fo Guang Shan Nan Tien Institute 佛光山南天大學 2013-2017, www.nantien.edu.au. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. See About. Please send comments to alex@chinesenotes.com.

This page was last updated on 2017-09-22.