Back to collection

Records of the Grand Historian 史記

《天官書》 Astronomy

Click on any word to see more details.

天官》 Astronomy

中宮極星其一太一三星三公三星後宮十二

前列三星北端陰德三星五星

北斗七星所謂玉衡七政」。以西夜半平旦海岱以東中央陰陽四時五行節度

文昌上將司命祿貴人兩相君臣乖戾

招搖十五賤人實則

動搖

東宮蒼龍天王前後星子天王東北十二

天王兩旁三星鼎足攝提攝提所指時節攝提」。南北南門

君臣不和口舌南宮太微三光十二西執法左右掖門諸侯其內五星五帝十五五星軌道天子不軌成形尤甚西士大夫軒轅軒轅黃龍後宮五星

西兩河輿南北

七星急事遠客

長沙星星星等五星無處車馬

西五帝

聚眾

白衣附耳附耳搖動

白虎三星三星其外左右小三觿西變色盜賊南極老人老人治安不見秋分時候

附耳

玄武哭泣

羽林西五星尤甚,[兩相司空

離宮漢中良策車騎滿涉水牽牛犧牲上將左右左右婺女織女織女天女

歲星東方甲乙歲星歲星捨命所在不可可以退國有不復國有將亡其所五星從而可以天下

攝提歲星右轉正月牽牛東方蒼蒼

歲星十二逆行逆行八度三十十六分度十二分之一十二東方西方

二月婺女大有。[大水

三月青青。[

四月熊熊赤色

五月開明炎炎不利

六月觿昭昭

七月輿昭昭牽牛

八月七星。[

九月白色大明

大淵十月蒼蒼正平」。國有四海

十一月玄色不利起兵)[

十二月黑色

不居左右所居國有人主

以下進而東北三月進而東南三月彗星退西北三月天欃退西南三月兩頭其所不可舉事用兵國有其所不勝所居青白所居歲星入月太白

歲星攝提歲星

熒惑南方熒惑熒惑捨命。(熒惑熒惑殘賊以上三月五月七月九月太半出入丈夫],女子左右星斗五星從而可以天下

十六逆行十月西方五月東方西方」,一日一度

西熒惑太白太白有分偏將太白太微軒轅熒惑

以定中央季夏黃帝一宿其所已去不居既已西不可舉事用兵

其一)[百十二分二十八分度之一二十八其所五星從而天下動搖

不復宿不成大水宿不復地動

天子

木星內亂白衣牝牡水合合為不可舉事用兵大敗戰敗北軍舉事大敗水合不可舉事三星宿國外內君子小人五星大人四方子孫五星其事

為主以內

五星不平為兵哭泣五星天下百姓春風秋雨動搖以此

二十西西二十三百三十三十復出東方太歲甲寅鎮星

太白西方,(太白太白捨命出行十八二百四十東方十一三十西方十六不出國君

上元攝提東方西方出入東西二百二十東方大率一周東方一百二十逆行一二一度一百二十日入近日明星西],一度二十二十逆行一二近日大白

不出天下在外,[起兵北方西西西南方所居;()[],

西逆行西國東至西正東天下

用兵日方日方侯王用兵退日方日方侯王用兵退用兵太白太白疾行動搖所指反之出兵有水有年國有國有糧食為人西外國中國好事

太白比心五星太白可以天下有色未盡其日參天反將入月木星不合西方夜半雞鳴陷於東方雞鳴夜半陷於太白出兵北方南方正在南方北方正在西國

列星五星大戰太白北國不行月蝕彗星舉事西舉事反之太白戰勝

太白太白大臣其他明星