Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

Records of the Grand Historian 《史記》

《淮陰侯列傳》 Biography of the Marquis of Huaiyin

淮陰列傳》 Biography of the Marquis of Huaiyin

淮陰韓信淮陰布衣無行不得不能治生商賈南昌數月食時

:「。」:「大丈夫不能哀王進食!」

淮陰少年:「長大刀劍。」:「不能。」於是以為

所知項羽以為郎中項羽不用漢王得知十三仰視:「天下壯士!」以為都尉

南鄭行道亡者信度何等不及:「丞相。」大怒左右手一二:「?」:「亡者。」:「?」:「韓信。」:「將亡十數。」:「漢中天下。」:「?」:「不能。」:「以為。」:「。」:「以為大將。」:「幸甚。」於是:「無禮大將小兒所以齋戒壇場。」人人各自以為大將大將韓信

:「丞相將軍將軍何以寡人計策?」:「東鄉天下?」漢王:「。」:「大王勇悍?」漢王默然良久:「不如。」:「大王不如為人不能恭敬慈愛言語疾病涕泣使封爵不能所謂婦人天下諸侯關中彭城親愛諸侯不平諸侯江南天下百姓天下大王天下武勇天下城邑功臣不服東歸子弟不可諸侯新安二十唯獨父兄骨髓大王大王諸侯大王關中關中大王失職漢中大王傳檄。」於是漢王大喜以為聽信部署

八月漢王陳倉河南四月彭城收兵漢王滎陽擊破兵卒不能西

彭城六月漢王使八月丞相疑兵伏兵安邑河東漢王九月之下使精兵滎陽

數萬井陘成安井陘號稱二十成安:「韓信西喋血輔以乘勝去國不可千里宿今井不得不得數百糧食其後足下奇兵三萬足下不得退不得奇兵其後使留意。」成安儒者不用:「兵法韓信號數其實不過千里如此何以諸侯。」不用

韓信使不用大喜井陘三十夜半傳發輕騎二千趙軍:「。」:「今日!」:「。」:「便大將前行。」使萬人先行趙軍望見大笑平旦大將井陘大戰良久於是水上水上韓信韓信水上殊死不可奇兵二千二千趙軍不勝不能大驚以為不能於是夾擊趙軍成安水上

千金於是東鄉西鄉,(:「兵法山陵將軍不服?」:「兵法兵法而後而後』?士大夫所謂』,使人人!」:「所及。」

於是:「?」辭謝:「敗軍之將不可亡國大夫不可敗亡足以大事!」:「不用成安足下不用足下。」問曰:「足下。」:「智者聖人』。未必成安百勝一旦將軍西一舉井陘二十成安名聞海內天下農夫莫不輟耕傾耳待命將軍所長然而其實將軍之下不能不服未有將軍以為善用。」韓信:「?」:「將軍莫如休兵之內士大夫而後辯士所長聽從使智者如是天下皆可固有先聲而後。」韓信:「。」使使遣使漢王

使奇兵渡河韓信往來城邑發兵漢王滎陽漢王走入六月漢王渡河修武宿自稱使韓信臥內漢王大驚漢王韓信相國

平原漢王使韓信范陽辯士:「將軍使將軍何以七十將軍數萬五十不如?」於是渡河縱酒守御因襲齊王高密使使韓信高密西使號稱二十

齊王未合:「不可自居不如齊王使二千客居反之所得。」:「平生韓信為人為止!」韓信令人萬餘滿水上不勝:「。」信使水大大半不得齊王城陽

使漢王:「多變反覆南邊不定便。」漢王滎陽韓信使者漢王大怒:「自立!」漢王附耳:「不利不如因而使不然。」漢王:「大丈夫諸侯即為何以!」齊王

使盱眙人武齊王:「天下士卒漢王復興諸侯天下厭足如是漢王不可掌握不可親信如此足下漢王盡力足下所以須臾至今當今足下足下漢王今日足下足下何不天下此時智者!」韓信:「事項不過郎中不過不用漢王上將軍數萬得以至於夫人親信不易!」

通知天下韓信感動韓信:「。」韓信:「先生何如?」:「貴賤在於骨法在於容色成敗在於決斷以此。」韓信:「先生寡人何如?」:「。」:「左右。」:「不過不安不可。」韓信:「何謂?」:「天下發難天下魚鱗而已分爭使天下無罪父子骸骨中野不可彭城至於滎陽席卷天下西不能漢王十萬山河一日尺寸滎陽所謂智勇銳氣糧食百姓天下賢聖不能天下當今足下足下足下不能莫若天下鼎足足下賢聖空虛其後西鄉百姓天下響應諸侯諸侯天下諸侯天下君王相率不行足下。」

韓信:「漢王載人食人死人可以!」:「足下以為漢王萬世以為山王成安布衣人相山王歸於漢王漢王成安天下人相天下然而人心難測足下忠信漢王不能多大以為足下漢王大夫存亡立功死亡野獸獵狗交友不如成安忠信不過大夫足以足下勇略天下大王足下西井陘成安二十西鄉所謂無二天下足下不信漢人足下人臣天下足下。」韓信:「先生。」

:「一二不可本末不可祿知者小計天下大數行者猛虎猶豫不如安步狐疑不如不如』。能行難得不再足下。」韓信猶豫不忍以為

漢王齊王垓下項羽高祖齊王正月齊王楚王下邳

千金南昌:「小人。」少年以為中尉:「壯士不能無名。」

鐘離