Chinese Notes

Back to collection

Records of the Grand Historian 《史記》

《樊酈滕灌列傳》 Biographies of Fan, Li, Teng and Guan

列傳》 Biographies of Fan, Li, Teng and Guan

舞陽高祖

高祖高祖沛公舍人泗水泗水西司馬斬首十五國大沛公濮陽攻城斬首二十三大夫攻城斬首十六郡守成武斬首十四十一五大秦軍守軍開封六十八二十七攻破斬首四十四封號河津秦軍秦軍南陽陽城宛城西斬首二十四四十都尉四十六二千九百

項羽沛公沛公百餘項羽無有閉關項羽軍士亞父沛公沛公)[沛公項羽:「沛公。」項羽:「壯士。」飲酒肉食項羽:「?」:「沛公入定咸陽大王大王今日小人沛公天下心疑大王。」項羽默然沛公沛公使項羽項羽沛公項羽沛公

明日項羽咸陽沛公漢王漢王列侯臨武郎中漢中

西白水攻城縣令十一二十郎中將軍咸陽項羽漢王彭城滎陽平陰二千將軍項羽高祖將軍四千

漢王堅守八百楚王韓信列侯諸侯世世舞陽舞陽將軍高祖以往五百清河二十七丞相廣昌胡人韓信韓信將軍丞相將軍、(七十三其後丞相十八五十一三百定食舞陽五千四百斬首七十六二百八十八五十二丞相將軍十二二千三百十一

生子

高祖惡見群臣群臣大臣上流:「陛下豐沛天下今天陛下大臣不見陛下不見趙高?」

其後使一日晏駕誅滅如意大怒使長安高祖使

武侯專權大臣大臣舞陽數月孝文帝庶子舞陽二十九舍人得罪上書:「不能為人夫人與其不當。」

曲周高陽陳勝少年東西沛公六月四千人屬沛公沛公河津秦軍洛陽十七漢中

項羽沛公漢王漢王將軍隴西都尉將軍六千隴西都尉五月四千項羽三月

項羽漢王將軍丞相列侯諸侯世世涿五千號曰涿丞相丞相丞相將軍六百十九將軍太上皇七月丞相丞相得以破布曲周五千一百七十三丞相二千六百十九

祿大臣祿將軍太尉不得於是使紿祿祿出游太尉天下

將軍十月不能自殺欲取平原夫人成立世宗世宗太常

使高祖未嘗不移高祖相愛高祖高祖高祖傷人高祖數百以是高祖

高祖縣令高祖使一日高祖沛公七大以為泗水五大秦軍濟陽東阿濮陽開封六十八八百五十秦軍雒陽南陽藍田項羽沛公漢王漢王列侯昭平

彭城項羽漢王不利漢王在後徐行漢王

漢王滎陽散兵

漢王明年楚王世世韓信晉陽平城不得使使閼氏徐行滿平城五百定食六千九百

高祖脫孝第一」,天子大臣孝文皇帝三十一平陽公主十九自殺

睢陽高祖沛公沛公成武秦軍七大秦軍開封以西雒陽秦軍河津南陽陽城定南西藍田

沛公漢王郎中漢中十月項羽定陶列侯平鄉

降下以至彭城項羽漢王漢王西西收兵滎陽漢王騎士騎兵校尉漢王:「不信大王左右。」力戰大夫左右校尉郎中騎兵滎陽項羽司馬西都尉渡河漢王雒陽使韓信邯鄲御史大夫

列侯平鄉御史大夫郎中騎兵屬相韓信將軍四十六降下將軍韓信高密司馬

韓信自立齊王使)[東南城邑廣陵項羽使淮北淮北下邳下邳平陽彭城漢王二千五百

垓下御史大夫東城列侯左右司馬二千東城吳郡會稽淮北五十二

漢王皇帝三千將軍明年楚王世世二千五百號曰

將軍以北韓信晉陽平城

丞相曲陽安國安平

將軍進擊破布國軍司馬破布司馬淮上二千五百五千二千十六四十六五十二將軍二千

破布列侯太后太后祿將軍長安哀王西不當上將軍祿將軍滎陽滎陽齊王齊王滎陽孝文皇帝孝文皇帝於是三千黃金太尉

相就丞相太尉匈奴丞相五千匈奴匈奴丞相二十八十三天子

太史公豐沛遺老及其子孫高祖功臣

Source: Chinese Text Project http://ctext.org/shiji Partial translation adapted from Herbert J. Allen's "Ssŭma Ch'ien's Historical Records" (Royal Asiatic Society, 1894).

Vocabulary Analysis


See the Help page for more information on the best use of the dictionary or if you have problems. Copyright Fo Guang Shan Nan Tien Institute 佛光山南天大學 2013-2018, www.nantien.edu.au. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. See About. Please send comments to alex@chinesenotes.com.

This page was last updated on 2018-02-14.