Back to collection

Records of the Grand Historian 史記

《樊酈滕灌列傳》 Biographies of Fan, Li, Teng and Guan

Click on any word to see more details.

列傳》 Biographies of Fan, Li, Teng and Guan

舞陽高祖

高祖攻下高祖沛公舍人泗水泗水西司馬斬首十五賜爵國大沛公濮陽攻城斬首二十三賜爵大夫攻城戶牖斬首十六郡守成武斬首十四十一賜爵五大秦軍守軍擊破開封六十八二十七賜爵攻破斬首四十四賜爵封號河津秦軍秦軍南陽陽城宛城西斬首二十四四十都尉四十六二千九百

項羽沛公沛公百餘項羽無有閉關項羽軍士亞父沛公沛公)[沛公帳下項羽:「沛公。」項羽:「壯士。」飲酒肉食項羽:「?」:「不辭沛公入定咸陽大王大王今日小人沛公天下心疑大王。」項羽默然沛公如廁沛公車騎山下使項羽項羽沛公是日項羽沛公

明日項羽咸陽沛公漢王漢王列侯臨武郎中漢中

西白水輕車攻城縣令十一二十郎中車騎將軍咸陽食邑項籍擊破項羽漢王彭城滎陽平陰二千將軍項羽高祖項籍將軍四千項籍

項籍漢王堅守八百高帝楚王韓信取信賜爵列侯諸侯世世舞陽舞陽將軍高祖以往五百清河常山二十七左丞廣昌胡人韓信韓信將軍丞相大將將軍、(太仆七十三其後相國丞相十八五十一食邑三百定食舞陽五千四百斬首七十六二百八十八五十二丞相將軍十二二千三百十一

呂后生子

高祖惡見群臣群臣大臣隨之上流:「陛下豐沛定天下今天已定陛下大臣不見陛下不見趙高?」高帝

其後高帝使相國高帝一日晏駕誅滅如意高帝大怒使呂后長安高祖呂后使

武侯專權大臣大臣舞陽數月孝文帝庶子人為舞陽二十九舍人得罪上書:「不能為人夫人與其不當。」庶人

曲周高陽陳勝少年東西得數沛公六月四千人屬沛公賜爵沛公河津秦軍洛陽攻下十七漢中

項羽沛公漢王漢王將軍隴西都尉將軍食邑武成六千隴西都尉項籍五月鉅野鐘離相國食邑四千相國項羽三月

項羽既已漢王將軍右丞賜爵列侯諸侯世世食邑涿五千號曰涿右丞相國右丞相國丞相將軍六百十九將軍太上皇七月右丞右丞相從高帝得以破布曲周五千一百七十三丞相大將小將二千六百十九

不治祿大臣祿將軍太尉不得於是使紿祿祿出游太尉天下

將軍十月不能自殺欲取平原君夫人景帝有罪景帝成立世宗世宗太常

使高祖未嘗不移高祖相愛高祖高祖高祖亭長傷人高祖數百以是高祖

高祖縣令高祖使一日高祖沛公七大以為太仆蕭何泗水五大秦軍濟陽戶牖攻戰賜爵以太東阿濮陽攻戰賜爵開封六十八八百五十秦軍雒陽攻戰賜爵南陽藍田攻戰項羽沛公漢王漢王列侯昭平太仆

項籍彭城項羽漢軍漢王不利漢王在後欲棄徐行漢王

漢王滎陽散兵項籍

漢王以太明年楚王世世以太韓信晉陽平城不得高帝使使閼氏冒頓高帝徐行滿外向以太擊胡以太擊胡平城五百以太定食六千九百

太仆高祖以太脫孝第一」,以太以太少帝天子法駕大臣孝文皇帝太仆三十一平陽公主十九自殺

睢陽高祖沛公沛公還軍中涓擊破成武秦軍賜爵七大秦軍開封賜爵以西雒陽秦軍河津南陽陽城定南西藍田賜爵文君

沛公漢王郎中漢中十月項羽定陶列侯平鄉

降下以至彭城項羽漢王漢王西擊破攻下西收兵滎陽漢王推故騎士騎兵校尉漢王:「不信大王左右。」力戰大夫左右校尉郎中騎兵滎陽項羽司馬擊破西白馬都尉渡河漢王雒陽使相國韓信邯鄲御史大夫

列侯食邑平鄉御史大夫郎中騎兵屬相韓信擊破歷下車騎將軍四十六降下攻下將軍韓信高密司馬

已定韓信自立齊王使)[以東城邑廣陵項羽使淮北淮北擊破下邳下邳擊破平陽彭城漢王項籍食邑二千五百

項籍垓下御史大夫車騎項籍東城項籍賜爵列侯左右司馬二千東城渡江吳郡豫章會稽淮北五十二

漢王皇帝三千車騎將軍擊破明年楚王世世二千五百號曰

車騎將軍馬邑以北韓信晉陽車騎擊破平城還軍

丞相曲陽安國安平攻下

車騎將軍進擊破布國軍司馬破布司馬小將淮上二千五百高帝五千食邑二千十六四十六五十二將軍相國二千

破布高帝列侯太后太后祿將軍長安哀王舉兵西不當上將軍祿大將將軍滎陽屯兵滎陽齊王齊王罷兵罷兵滎陽孝文皇帝孝文皇帝於是三千黃金太尉

相就丞相太尉匈奴丞相五千匈奴匈奴丞相二十八十三有罪元光天子有罪

太史公豐沛遺老及其所聞自知子孫高祖功臣

Source: Chinese Text Project http://ctext.org/shiji Partial translation adapted from Herbert J. Allen's "Ssŭma Ch'ien's Historical Records" (Royal Asiatic Society, 1894).

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary