Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

Garden of Stories 《說苑》

卷十五 指武 Chapter 15: Depending on Military Strength

司馬法:「好戰天下。」:「君子。」不可不可好戰明王:「是以國家。」 昭王中朝:「士多思慮。」

王孫文王:「仁義諸侯三十二。」:「不可。」:「不得?」文王興師:「文德不明仁義不知以至於。」

吳起行縣:「不知不肖以為先生何以?」不對以為令尹行縣:「先生先生不知不肖以為令尹先生!」:「奈何?」吳起:「楚國祿有餘不足天下。」:「治國不變不易楚國祿有餘不足凶器陰謀好用凶器行者不利不宜得志得志不宜得志得志:『不能。』逆天至今夫子。」吳起:「?」:「不可。」吳起:「為人。」:「不可不如篤行楚國。」

春秋國家存亡來世威猛士卒不可戰勝:「文王不能使不能不能羿不能強弱成敗在乎士卒而已。」

不可不可是以春秋京師而後而後夷狄惠王亂世先王諸侯背叛先王一統天下京師以及以及夷狄忿不料得失興兵師大不行天下齊桓公不可不可

受命北面稽首受命天子南面西面受命唯恐不勝不如不如不如不如不能萬人萬人橫行天下禁止

上將軍興師十萬子曰:「將軍不能!」將軍:「不能?」上車三月不能嬰兒:「不能。」於是將軍子曰:「先生何以不能?」子曰:「將軍士卒:『宗廟魂魄。』士卒無生將軍西金銀馳騁之間是以。」將軍明日結髮將軍不用將軍

而後而後:「勤勞治軍不可。」

太公兵法:「慈愛武威精銳砥礪分為使。」車騎法令賞罰使赴火旋踵

皇帝御史穿北門以為車馬走卒起居所以走卒御史走卒:「公有。」於是當選士馬堂皇御史走卒拜謁上堂走卒御史:「。」走卒:「。」御史不知所以:「軍法御史穿買賣勇猛率先士大夫失理不公黃帝:『。』昧死。」:「司馬法:『。』?」渭城至今渭城

,●無窮無形應聲不及不及不及蟬翼眉睫不可未及之前廟堂之上施惠百萬故居變動血刃

孔子上農子路子貢顏淵孔子:「使人心二三。」子路:「鐘鼓旌旗千里使!」孔子:「憤憤﹗」子貢:「相當旌旗塵埃相接陳說白刃之間兩國使!」孔子:「!」顏淵孔子:「何不?」顏淵:「文武!」孔子:「!」顏淵:「鮑魚不同堯舜不同明王使城郭以為使天下戰鬥如此憤憤使?」孔子:「!」子路舉手問曰:「夫子。」孔子:「衣冠。」

魯哀公仲尼:「?」仲尼:「朝廷上下朝廷無禮上下民眾?」於是以為。」

文王:「。」:「不可天下明君。」太公望:「先王不及。」文王:「。」

武王太公望:「使?」太公:「眾人不肖使。」武王:「。」周公:「天下天子諸侯諸侯天子?」周公:「天子諸侯?」武王忿:「?」周公:「天子?」武王:「。」大敗上堂:「?」:「諸侯。」諸侯天下:「武王。」入室:「?」:「諸侯。」諸侯天下:「武王。」於是鹿金錢戰車華山天下武王天下豈不

文王宣言:「父兄不敬長老百姓不得衣食將來殺人樹木六畜不如。」

楚莊王:「何不行列。」:「。」六十大敗

齊桓公桓公未合管仲桓公:「徒眾何以?」管仲:「不能。」:「!」興師在內桓公:「聖人?」

司馬:「文王退有所不退而後。」

闔廬大勝至於闔廬:「深入?」闔廬闔廬:「。」方城三千

卒中:「不見。」因為

齊桓公北伐桓公管仲:「不可北方諸侯不可一舉。」桓公:「!」

聖人治天下文德而後武力不服文化然後不移不能而後武力

周公子產鄧析孔子:「小人。」

五帝仁義天下孔子仁義天下明王天下孔子顏淵天下是故不行然後

孔子司寇之下門人子貢:「魯國聞人夫子何以?」孔子:「所及盜竊五者知足足以獨立不可五者之一不免是以太公管仲子產鄧析未有所謂穿傾覆君子:『憂心悄悄。』。」

滿周公周公:「先生何以?」滿:「外事外事?」周公導入滿:「。」周公滿:「大事小事大事小事?」周公滿周公:「先生何以?」滿:「聖人聖人不知?」周公有頃不對滿:「社稷。」周公仰視:「。」明日


Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Glossary and Other Vocabulary