Back to collection

Book of Song 《宋書》

卷十八 志第八 禮五 Volume 18 Treatises 8: Rituals 5

第八 

 明帝修復司馬輿服指南車其餘改易不足定眾》,並行

 上古聖人因為輿任重後代聖人以便。《:「。」庖羲八卦輿乘馬天下安得?《。「」,》。旌旗貴賤其一居多。《:「大路。」大路。《:「。」五者考工記》。輿方法日月二十八宿因為大旗大白黑色

 三代輿所謂。《·輿:「。」漢制輿其中。《東京:「。」輿所謂金華太常十二日月黑馬十二所謂輿鹵簿》,輿大駕五色安車五色五乘所謂五時五帝江左白馬安車建華甘泉鹵簿五乘輿在前晉江婦人周禮王后安車漢制輿天子其餘王度:「天子諸侯大夫庶人。」平王白馬梁惠王安車淳于髡大夫。《周禮》,毛詩,「天子至大」。漢文天子》,皇后安車安車江左以來相承而已

 宋孝武大明使尚書。《》,改造,《周官》、《輿服》、《建立視朝大事法駕有所大明又名耒耜戎車元戎魏文帝

 指南車周公使地域東西造立使南北穀子:「司南不惑。」至於後漢張衡創造漢末喪亂高堂爭論指南車記者明帝青龍博士石虎使解飛姚興使令義熙十三宋武帝長安舉手指南回轉不移大駕鹵簿最先指南步驟范陽祖沖之構造明末齊王使丹陽禦史未嘗晉代指南拓跋使工人指南車扶風人馬

 未詳由來高祖指南車行大駕鹵簿指南

 ,《周禮王后後宮從容漢制輿使漢成帝後漢外戚:「!」末代未知。《傅玄:「。」乘馬輿輿輿

 軿諸侯其後孫權」,江左漢代軿魏晉軿雲母雲母臣下不得王公漢制賈人不得乘馬其餘

 《周禮》,王后安車漢制皇太后皇太后皇后法駕黃金金華左右法駕軿字林》,軿》,明帝永平皇后大將軍此前舊制

 》,皇后油畫雲母安車淺黑油畫安車公主油畫安車夫人安車軿軿王妃夫人安車

 漢制貴人公主王妃軿而已漢制太子皇子安車鹿金華皇子以此左右太子

 晉元帝太子:「未有高車安車。」高車乘車列侯安車鹿王公公卿二千二千法駕安車致仕安車二千。《》,王公世子治國安車世子

 故事》,三公安車漢制列侯二千二千夫人安車公會漆布軿晉武帝太康故事九卿車駕安車一乘故事》,尚書僕射僕射

 漢制輿大駕公卿大將軍八十一諸侯八十一長安甘泉洛陽大喪法駕河南洛陽三十六後漢用法宗廟減損大夫黃門輿之後尚書禦史最後以前清道鹵簿尚書郎御史車騎所謂護駕春秋尚書其餘以下所謂東京旌旗別名王建天子旌旗旌旗以為。《:「田獵百姓。」遊獵田賦之下淮南子》「。」《禮記》「」。輿五色負重安穩。」竿禮記戎事史臣灼然周禮法物莫不無相何承天戰國:「?」:「秦國奇怪崩潰。」張華:「壯士。」是非徐爰:「意義天文之中車駕。《》,使皮毛。」

 輕車戰車輿校尉司馬

 《:「。」車駕史臣以為警戒輿警戒非常輿司馬:「諸侯出入。」在前先驅輕車之後殿。《史記》,衛青匈奴

 漢制大行轀輬四角流蘇前後雲氣駱馬晉安齊王王導謝安宋江

 《:「出使遭喪以上使。」》:「傳聞馬車。」晉武帝將軍校尉劉毅:「。」江左

 大會輿車輦殿張衡東京:「。」晉江宋孝武大明修復

 上古皮毛未有制度後代聖人鳥獸及其文章草木衣裳乾坤上下觀鳥冠冕》,不得二代詳密等差。《禮記·:「。」三代□□夫子」,美稱

 戰國天子漢明帝周官》、《禮記》、《尚書魏明帝公卿至尊以來天子所謂平頂十二星辰十二領袖先聖緣中朝服天冠博山緣中單衣黑色五色進賢遠遊單衣。《》,立秋晉哀帝博士:「立秋改用。」宋文帝元嘉:「。」

 進賢高三貴賤儒者王公王公以下華蟲以下鄉射禮公卿其中領袖執事鹿

 貂蟬:「溫潤。」其實其實趙武靈王以來貂蟬:「貂皮變成首飾?」常侍

 獬豸:「獬豸曲直。」法官

 高山魏明帝形似遠遊

 廣九殿門衛項羽漢王十三以來施用施用

 賤人漢元帝王莽禿。《:「進賢。」武官童子未成輿鼓吹日蝕文武朝服示威輿鼓吹

 漢制天子執事百官執事秘書監:「而已。」名曰五時朝服四時朝服有朝

 。《尚書:「戎衣天下。」《周禮》:「。」:「。」以為衣裳。《春秋左傳》:「。」:「。」:「。」五霸未詳近代車駕中外戒嚴文武畋獵巡幸文官武官宋文帝元嘉巡幸水火

 漢制太后單衣首飾漢制皇后首飾步搖加以翡翠》,皇后十二步搖皇后大衣褘衣公主夫人夫人公主會見公主步搖公主以上列侯夫人二千命婦年長上下上下皇后二千命婦朝服

 劉向