Back to collection

Book of Song 宋書

卷四十九 列傳第九 孫處 蒯恩 劉鍾 虞丘進 Volume 49 Biographies 9: Sun Chu, Kuai En, Liu Zhong, Yu Qiujin

Click on any word to see more details.

列傳第九  [1]

 會稽永興任氣高祖東征高祖平定京邑以為武將新夷

 石頭越城高祖:「奔走濟事。」率眾番禺不以未知戰士城池悉力登岸天大四面即日長史司馬輕舟始興武將討平始興南康奔走廣州二十萬餘不得走向交州

 義熙四月五十三追贈將軍南海太守食邑高祖:「高嶺思惟據有根本投奔有所餘燼萬里洪流定南使進退輕舟蕩滌往年。」交州刺史將軍如故受禪

 高祖使:「大丈夫彎弓柰何!」高祖大喜斬首戰陣膽力過人誠心未嘗過失見愛

 京城京邑寧遠將軍武將西遂平江陵義熙應城擊破戰功京邑退[2]南陵廣州始興將軍太守

 高祖西征劉毅江陵太尉兼行參軍益州刺史大戰勇氣平成參軍高祖司馬將軍之前乘勝呼聲將士不動不可退高祖將軍持重江陵平定石城襄陽追討陽關自從征討危急率先凡百重創高祖前後功勞新寧縣食邑五百高祖世子將軍參軍參軍高祖北伐侍衛世子自謙官位自稱鄙人士卒紀綱參軍將軍太守世子從事司馬將軍太守如故

 入關桂陽公義力戰連日前軍軍人

 彭城彭城少孤鄉人中山太守有志慷慨貧賤隆安高祖餘姚海鹽戰功參軍高祖戎事不辭專心盡力見愛

 高祖主簿明日京城京邑高祖:「鄉人主簿。」於是左右連戰明日東陵舟山西高祖伏兵左右:「山下伏兵部下。」應聲伏兵數百一時奔走桓玄西高祖宿參軍豫州刺史南齊國內安丘自陳情事改葬親屬高祖轉車長史兼行參軍司馬彭城鄒山太守討平左右武將參軍太守

 京邑處分南岸麾下重創不得將軍留別精兵南陵兩岸自行左右敗走追討百里始興太尉參軍將軍下邳太守石頭

 高祖劉毅江陵平定前鋒外水至于成都二百冠軍征討兩岸三萬于時不能:「今天未必疲困人情不久有所意謂?」:「不然聲言大眾不敢涪城出其不意破膽不敢持久堅守勢必成都不能相守知人虛實人情求戰軍食。」明日進攻其二大將平成永新縣食邑五百給事中太尉參軍將軍高陽內史石頭

 高祖司馬前軍將軍屯兵數百夜襲擊破大軍京邑不能降號將軍封四先有封爵次子高昌食邑將軍十二高祖北伐兵力荊州刺史高祖十四將軍將軍如故元年四十三

 馬頭太守受禪次子高昌

 東海苻堅關內隆安高祖餘姚海鹽重創石頭海鹽興元高祖東征臨海相守二十高祖東陽永嘉京城京邑燕國內史

 義熙將軍龍川縣高祖臨朐京邑諸葛建議奉天不可高祖獻計石頭鄱陽太守將軍如故馬步十八東道鄱陽上饒故城進攻鄱陽太守餘干步道鄱陽退斬首數百始興

 太守文武劉毅太尉參軍將軍以前食邑五百將軍司馬戰功將軍山陽太守太守陳留郡將軍如故以為高祖第四將軍司馬初二太子明年六十司馬三百

 受禪

 史臣:《:「無言。」出於之下至於轉戰不顧一生詩人

 
Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the
public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary