Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

Book of Song 《宋書》

卷四十九 列傳第九 孫處 蒯恩 劉鍾 虞丘進 Volume 49 Biographies 9: Sun Chu, Kuai En, Liu Zhong, Yu Qiujin

列傳第九  [1]

 會稽任氣高祖東征高祖平定京邑以為武將

 石頭高祖:「奔走濟事。」率眾三千番禺未知戰士城池登岸天大四面長史司馬始興武將討平始興南康奔走廣州二十萬餘不得走向交州

 義熙四月五十三追贈將軍南海太守食邑高祖:「高嶺思惟據有根本投奔有所餘燼萬里洪流定南使進退蕩滌往年。」交州刺史將軍受禪

 高祖使:「大丈夫!」高祖大喜斬首膽力過人誠心未嘗過失見愛

 京城京邑寧遠將軍武將西遂平江陵義熙應城擊破戰功京邑退[2]南陵廣州始興將軍太守

 高祖西征劉毅江陵太尉參軍二千益州刺史大戰勇氣平成參軍高祖司馬將軍之前乘勝呼聲將士不動不可退高祖將軍持重江陵平定石城襄陽陽關自從危急率先凡百重創高祖前後功勞寧縣食邑五百高祖世子將軍參軍參軍高祖北伐侍衛世子官位自稱鄙人士卒參軍將軍太守世子從事司馬將軍太守

 入關桂陽公義義真力戰義真前軍軍人

 彭城彭城少孤鄉人中山太守有志慷慨貧賤隆安高祖餘姚海鹽戰功參軍高祖戎事專心盡力見愛

 高祖主簿明日京城京邑高祖:「鄉人主簿。」於是左右明日東陵舟山西高祖伏兵左右正見:「伏兵部下。」應聲伏兵數百一時奔走桓玄西高祖宿參軍豫州刺史南齊國內安丘自陳情事親屬高祖轉車長史參軍司馬彭城劉謐鄒山太守討平左右武將參軍太守

 京邑處分南岸重創不得將軍精兵南陵兩岸自行左右敗走始興太尉參軍將軍下邳太守石頭

 高祖劉毅江陵平定前鋒外水至于成都二百冠軍兩岸三萬于時不能:「今天未必疲困人情不久有所意謂?」:「不然聲言大眾涪城破膽能持堅守勢必成都不能知人虛實人情軍食。」明日進攻其二大將平成永新縣食邑五百給事太尉參軍將軍高陽內史石頭

 高祖司馬前軍將軍屯兵數百夜襲擊破大軍京邑不能將軍封四封爵次子高昌食邑將軍十二高祖北伐兵力荊州刺史高祖十四將軍將軍元年四十三

 馬頭太守受禪次子高昌

 東海苻堅關內隆安高祖餘姚海鹽重創石頭海鹽興元高祖東征臨海二十高祖東陽永嘉京城京邑燕國內史

 義熙將軍龍川縣高祖臨朐京邑建議奉天不可高祖獻計石頭鄱陽太守將軍馬步十八東道鄱陽上饒故城進攻鄱陽太守步道鄱陽退斬首數百始興

 太守文武劉毅太尉參軍將軍以前食邑五百將軍司馬戰功將軍山陽太守太守將軍以為高祖第四將軍司馬初二太子明年六十司馬三百

 受禪

 史臣:《:「無德。」出於之下至於轉戰不顧一生詩人

 
Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the
public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Glossary and Other Vocabulary