Back to collection

Book of Song 《宋書》

卷五十 列傳第十 胡藩 劉康祖 垣護之 張興世 Volume 50 Biographies 10: Hu Fan, Liu Kangzu, Yuan Hongzhi, Zhang Xingshi

Click on any word to see more details.

列傳第十  劉康祖

 豫章南昌散騎常侍御史少孤居喪太守尚書:「。」軍事荊州刺史參軍請假江陵相見接待:「桓玄意趣失職太過將來。」不悅退:「倒戈後悔。」軍事太尉大將軍相國軍事

 戰敗出奔掖門:「羽林射手八百西一旦欲歸?」馬鞭而已於是蕪湖:「多士。」潛行三十登岸義軍不復西還家

 高祖直言員外侍郎參軍軍事鮮卑臨朐高祖:「城外留守旗幟韓信所以。」高祖一時奔走黑色高祖以為不祥:「大吉。」明旦攻城寧遠將軍鄱陽太守

 劉毅當之荊州東道不過高祖高祖不從:「。」司馬參軍建武將軍江津高祖馬頭渡江江津壁立高祖高祖左右不受:「!」穿腳指於是登岸殊死不能引退因而一時

 高祖將軍太尉軍事河東暴風器物左右十二小船河北六百善射登岸退追索不盈五千力戰失利退還徐行不敢高祖彭城相國軍事餘黨相聚以為始興司馬陽山食邑五百

 少帝景平元年掖門元嘉建武將軍江夏內史游擊將軍北伐兗州刺史長沙彭城廣陵太子十年六十二

 西太守庶子六十法度第十四臧質寧遠參軍去職還家高祖功臣其事使江州二十四第十六第十七二百攻破太守諸葛庶人交州刺史之至豫章討平車騎參軍新興太守廷尉歸罪世祖

 劉康祖彭城伯父有志高祖所知高祖收集再造賓客:「下邳有意不得。」高祖京城即便會聚徒眾高祖常侍少府太尉參軍好學二十義熙始興東海廣州刺史不逞之徒作亂州城百餘府庫招集亡命始興廣州以為將軍廣州刺史大夫產業高祖西征司馬參軍步騎襄陽江夏兵力不敵參軍流涕還軍:「無不不幸。」戰敗追贈刺史食邑五百

 長沙參軍員外侍郎便弓馬膂力閭里不治犯法人家突圍便明旦守門要職建康執事前後太祖臣子員外十年

 太子將軍校尉西征廷尉世祖豫州刺史參軍委任折節太子軍校久之南平司馬元嘉二十七親率大眾汝南太祖諸軍救援前驅新蔡百餘融水擊破殿尚書任城四十退將軍

 太祖大舉北伐歲月明年河北一周不許王玄謨沈慶之豫州大眾南平壽陽壽陽永昌王長安八千:「受命本朝不復遠勞壽陽援軍!」車營四面大戰一日一夜車營將士無不死者於是大敗彭城

 托跋燾常在左右勇力長沙參軍西馬步七十五十八

 二十八:「班師沒世可嘉忠烈益州刺史。」受禪

 略陽道人長樂郎中慕容青州車騎長史伯父委任尚書京兆太守高祖歸降以為太尉參軍太祖元嘉員外散騎常侍校尉

 倜儻小節形狀高祖司馬世子中軍長史參軍初中元嘉殿將軍北伐:「不同何者望風遠勞使滑臺固守大軍河北自然退連年攻戰退青州豐穰流通士馬威力滑臺朝廷受任。」太祖江夏王義恭北行參軍高平太守久之衡陽參軍宣威將軍太守

 王玄謨滑臺前鋒滑臺西南二十:「屠城。」不從敗退不暇水軍三重河水之中不能江夏王義恭參軍淮陰建武將軍太守二千尚書梁山尚書長史退:「沈慶之急於。」

 三十太祖世祖以為冀州青州濟南樂安太原諸軍寧遠將軍冀州刺史建元兗州刺史相連使使歷城步騎道經鄒山六十西既定游擊將軍

 沈慶之魯爽將軍大眾梁山王玄謨諸軍強盛司馬求救南州水軍率眾適值等至:「西東城退還進取。」不許精兵梁山:「。」即使隊主以此梁山平江豫州諸軍將軍徐州刺史益陽食邑

 氣力將軍領軍不同宿互相觀察論事宿不知南奔時世即位以為將軍梁山力戰追贈冀州刺史

 論功游擊將軍司馬將軍東海太守諸軍寧遠將軍刺史歷城明年將軍徐州東莞東安軍事世祖要害青州歷城:「青州歷城歸順安邊之上。」

 大明將軍司空竟陵廣陵反叛車騎大將軍沈慶之節度西王子司馬太守明年使諸軍將軍豫州刺史淮南太守沈慶之西聚斂坐下明年大夫七十前廢帝元年追贈冠軍將軍豫州刺史

 顯宗受禪次子太宗泰始以軍刺史

 元嘉員外侍郎東阿道人殿將軍歸罪大明太守將軍兗州刺史竟陵追贈將軍刺史如故明末將軍

 文德竟陵竟陵太宗竟陵郡竟陵參軍白衣王玄謨舊部不及還都太祖膽力世祖參軍前鋒員外將軍梁山戰功建平中軍參軍西平王子從子游走下獄白衣

 大明員外侍郎宣威將軍太守太宗即位四方反叛將軍水軍將軍將軍長生攻克大敗死者持久建議:「上流持有不足隨宜使首尾進退中流過於。」豫州刺史壽陽求援建安:「無能馬步足以有意江西上流安危大機不可。」

 軍旅不足平定太宗使步騎五千盱眙萬人山陽諸軍南伐戰士七千回還一二日中如此使不為:「不敢揚州!」:「上流唯有谿險要大眾不遠可以二三。」諸軍東岸江浦宿黃道七十谿明旦齊集宿二十六平旦將士迎擊:「氣盛之所以。」將士不得妄動如故農夫壯士數百相繼於是敗走級數

 時興司徒建安谿形勢長生二十苦戰率眾谿急遽谿糧道南陵不敢安北司馬南陵迎接南陵三十不敢信報農夫李安三千交戰大敗平江將軍豫州諸軍唐縣食邑游擊將軍

 北伐將軍