Back to collection

Book of Song 宋書

卷五十二 列傳第十二 庾悅 王誕 謝景仁 袁湛 褚叔度 Volume 52 Biographies 12: Yu Yue, Wang Dan, Xie Jingren, Yuan Zhan, Chu Shudu

Click on any word to see more details.


 潁川𨻳曾祖太尉吳國內史西中郎將豫州刺史將軍琅邪參軍司馬主簿長史桓玄豫州從事驍騎將軍篡位中書侍郎高祖京邑武陵王寧遠將軍安遠武陵內史去職參軍轉車從事劉毅撫軍司馬車騎中軍司馬

 京都以為江州豫州西新蔡汝南潁川弘農揚州松滋諸軍將軍江州刺史東道鄱陽豫章

 京口鄉曲士大夫東堂司徒長史東堂:「如意無處不可豈能以此。」眾人如故不以俄頃退:「今年豈能見惠。」

 都督江州江州內地不宜:「損益急病塗炭戎車干戈江州桓玄以來逃亡幽深以至有所軍國牧民武略濟事出於既久常則江州之中為重臨江明達事由一己備悉江右區區不盈十萬千里減息而言國恥文武將佐資費非一所謂國大去火州郡民戶加以郵亭風波往還常有所謂其所豫章之中比及數年生氣有所調不得休止刺史綱目。」於是都督將軍刺史豫章文武嚴峻不得豫章年三十追贈將軍追封


 琅邪臨沂太保從兄中軍將軍太常少有晉孝武帝尚書策文:「。」便:「殿。」因而秘書琅邪文學中軍功曹

 隆安會稽王世子後軍功曹尚書吏部後軍長史廬江太守將軍琅邪內史長史如故張法納妾長史將軍內史如故桓玄志趣不同由此得志陳請廣州

 廣州平南長史賓禮思歸:「在此感知報答在此無用情味公私際會歲月。」廣州刺史拘留:「將軍公私豈不欲留不容。」於是

 員外散騎常侍高祖太尉參軍長史盡心日夜不懈高祖北伐太守劉毅追討高祖未決:「如此豈可分之布衣一時既已不宜使立功。」高祖吳國內史去職高祖劉毅將軍軍號諸葛太尉高祖高祖:「疑心便。」:「以為無虞可以。」高祖:「。」於是年三十以南追封唐縣世子舍人


 將軍叔父高祖故稱太傅第二宣城內史幼時所知前軍參軍參軍會稽王世子張法一時內外無不年三十為著桓玄:「司馬庶人父子云何三十著作。」太尉參軍大將軍參軍黃門侍郎篡位驍騎將軍博聞強識前言不倦出行騎馬使

 高祖撫軍參軍高祖俄頃之間高祖不許:「主上應有不得。」飽食然後應召高祖太傅京邑石頭高祖高祖:「公孫。」:「記室參軍。」以為大將軍武陵王記室參軍從事司徒長史高祖司馬太守車騎司馬

 義熙高祖以內鮮卑不可劉毅高祖以為:「苻堅太傅自行宰相傾動根本。」:「天人振古鮮卑於是乎平定之後然後修復患者!」高祖北伐大司馬琅邪天子高祖根本大司馬司馬將軍給事中吏部尚書從兄僕射不得高祖僕射尚書前例不解吏部安泰平原太守安泰拜謁御史白衣領軍將軍十一僕射僕射

 嚴整左右一日浣濯左右高祖雅相婚姻十二四十七追贈金紫光祿大夫散騎常侍高祖親臨將軍:「悲痛不能不可時務一旦至此痛惜柰何柰何!」

 鄱陽太守西太守


 仁弟劉毅豫州鎮江以為長史南平疾病左右:「我人!」司馬:「。」不從火光為人太宗泰始巴陵參軍山陰


 少有江陵遇害還都西暴風不知所在小船尋求遣人:「應有風波如此豈可小船寧可存亡?」號泣答曰:「安全致意無心。」叫呼幸而以為精誠所致高祖豫州中正為主簿仁愛第三高祖高祖高祖不從高祖盡心湯藥飲食而後不解感愧

 太尉參軍司馬世子參軍主簿尚書祠部世子中軍主簿太子中舍人長沙內史元嘉中書侍郎明年武陵太守彭城長史太守從兄長史太祖:「庶務任重寄懷群賢自得吾言。」司徒長史將軍宅舍尚書僕射領軍將軍異常風姿善舉:「我見未嘗。」

 雍州刺史廷尉大辟太祖述語:「主上宣佈侵奪不可。」使太祖:「有力」。

 有心乖謬吳郡太守吳興太守十二四十六京師流涕十七:「退所以得罪。」太祖:「至此。」

 才藝隸書太子中舍人范曄謀反伏誅太祖第五長城公主廣州建中京師太宗泰始郎中


 太守琅邪內史知名謝安所知參軍員外中軍功曹桓玄太尉參軍黃門侍郎撫軍長史

 高祖以為參軍明年尚書吏部司徒長史侍中晉寧縣高祖太尉長史尚書吏部吳興太守二千石政和吳國內史二千石義熙十二尚書僕射本州大中高祖北伐太尉兼司散騎常侍尚書禮物高祖高祖洛陽使致敬

 之外重子正色:「便是。」愧色十四四十追贈光祿大夫散騎常侍太祖即位以后追贈侍中光祿大夫三司世祖大明籍田行經下詔:「侍中光祿大夫三司晉寧墳塋遣使。」

 


 謝安所知好學典籍為著記室參軍大將軍武陵王記室參軍丹陽以為司馬歲餘司徒西劉毅撫軍參軍記室建議大田

 以為民資以為要道饑寒廉恥不立當今凶荒榮利賦斂其所中間不暇卷甲甫一積弊仁懷明教

 自來故典民情以防改易調分之清流在於周道游子任務不以無任冗散應用靡麗難得工商逸豫居位無義在野兼併東作密勿怠慢勸課懶惰有所清心澆薄

 善言古今聽者

 撫軍司馬御史鄱陽縣太夫人有司以為婦人大司農不宜從子尚書僕射左丞丹陽義熙使太尉參軍長史劉毅高祖益州刺史使檄文

 順德難以有成自古成都興國王室羿黔首惡相毒害西服隔閡天光舊物庶務以來野心伺隙乘間共相侵擾是以醜類無遺引頸

 當今北狄庶績經略禹跡奉命西瞻望憤慨清江源於濫觴