Back to collection

Book of Song 《宋書》

卷五十二 列傳第十二 庾悅 王誕 謝景仁 袁湛 褚叔度 Volume 52 Biographies 12: Yu Yue, Wang Dan, Xie Jingren, Yuan Zhan, Chu Shudu

Click on any word to see more details.


 潁川𨻳曾祖太尉吳國內史西中郎將豫州刺史將軍琅邪參軍司馬主簿長史桓玄豫州從事將軍篡位中書侍郎高祖京邑武陵王寧遠將軍安遠武陵內史去職參軍轉車從事劉毅司馬車騎中軍司馬

 京都以為江州豫州西新蔡汝南潁川弘農揚州松滋諸軍將軍江州刺史東道鄱陽豫章

 鄉曲士大夫東堂司徒長史東堂:「如意不可豈能以此。」眾人如故以及俄頃退:「今年豈能。」

 都督江州江州內地不宜:「損益塗炭戎車干戈江州逆順桓玄以來逃亡幽深以至有所軍國牧民武略濟事出於常則江州之中重複臨江明達一己備悉區區不盈十萬千里減息國恥文武資費非一所謂國大去火州郡民戶加以郵亭風波往還常有所謂豫章之中數年生氣有所調不得休止隨宜刺史。」於是都督將軍刺史豫章文武三千嚴峻不得豫章年三十追贈將軍追封


 琅邪臨沂太保中軍將軍太常少有晉孝武帝尚書策文:「一句。」便:「殿。」因而秘書琅邪文學中軍功曹

 隆安會稽王世子功曹尚書吏部長史廬江太守將軍琅邪內史長史如故張法長史將軍內史如故桓玄志趣不同得志廣州

 廣州平南長史賓禮思歸:「在此感知報答在此無用情味公私際會歲月。」廣州刺史拘留:「將軍公私豈不一境不容。」於是

 員外散騎常侍高祖太尉參軍長史盡心日夜高祖北伐太守劉毅高祖未決:「如此豈可分之布衣一時不宜使立功。」高祖吳國內史去職高祖劉毅將軍軍號諸葛太尉高祖高祖:「疑心便。」:「以為可以。」高祖:「。」於是年三十以南追封唐縣世子舍人


 將軍叔父高祖故稱太傅第二宣城內史幼時所知前軍參軍參軍會稽王世子張法一時內外無不年三十著作桓玄:「司馬庶人父子云何三十著作。」太尉參軍大將軍參軍黃門侍郎篡位將軍前言出行騎馬使

 高祖參軍高祖俄頃之間高祖不許:「主上應有不得。」安坐飽食然後應召高祖太傅京邑石頭高祖高祖:「公孫。」:「記室參軍。」以為大將軍武陵王記室參軍從事司徒長史高祖司馬太守車騎司馬

 義熙高祖以內鮮卑不可劉毅高祖以為:「苻堅太傅自行宰相傾動根本。」:「天人鮮卑於是平定之後然後修復患者!」高祖北伐司馬琅邪天子高祖根本司馬司馬將軍給事吏部尚書僕射不得高祖僕射尚書前例不解吏部安泰平原太守安泰拜謁御史白衣領軍將軍十一僕射僕射

 嚴整左右一日浣濯左右高祖婚姻義真十二四十七追贈金紫光祿大夫散騎常侍高祖親臨將軍:「悲痛不能不可時務一旦痛惜!」

 鄱陽太守西太守


 仁弟劉毅豫州鎮江以為長史南平疾病左右:「我人!」司馬:「。」不從火光為人太宗泰始巴陵參軍山陰


 少有江陵遇害還都西暴風不知所在小船尋求遣人:「應有風波如此豈可小船寧可存亡?」號泣答曰:「安全致意無心。」幸而以為精誠所致高祖豫州中正為主簿仁愛第三高祖高祖高祖不從高祖盡心湯藥飲食而後不解懷感

 太尉參軍司馬世子參軍主簿尚書祠部世子中軍主簿太子中舍人長沙內史元嘉中書侍郎明年武陵太守彭城長史太守長史太祖:「任重寄懷自得。」司徒長史將軍宅舍尚書僕射領軍將軍異常風姿舉止:「我見未嘗。」

 雍州刺史廷尉太祖:「主上宣佈不可。」使太祖:「有力」。

 有心乖謬吳郡太守吳興太守十二四十六京師流涕十七:「退所以得罪。」太祖:「。」

 才藝隸書太子中舍人范曄謀反伏誅太祖第五長城公主廣州建中京師太宗泰始郎中


 太守琅邪內史知名謝安所知參軍員外中軍功曹桓玄太尉參軍黃門侍郎長史

 高祖以為參軍明年尚書吏部司徒長史晉寧高祖太尉長史尚書吏部吳興太守二千政和吳國內史二千義熙十二尚書僕射本州大中高祖北伐太尉司空散騎常侍尚書禮物高祖高祖洛陽使致敬

 之外禮敬重子正色:「便是。」愧色十四四十追贈祿大夫散騎常侍太祖即位以后追贈祿大夫三司世祖大明行經:「祿大夫三司晉寧墳塋遣使。」

 


 謝安所知好學典籍著作記室參軍大將軍武陵王記室參軍丹陽以為司馬司徒西劉毅參軍記室建議大田

 以為民資以為本則要道廉恥不立當今正性中間不暇一二積弊仁懷明教

 自來民情改易調分之清流在於周道游子任務冗散應用難得工商逸豫居位在野兼併怠慢勸課懶惰有所清心

 善言古今

 司馬御史鄱陽縣夫人以為婦人大司農不宜從子尚書僕射丹陽義熙使太尉參軍長史劉毅高祖益州刺史使檄文

 順德難以自古成都興國王室羿惡相毒害西服隔閡舊物以來野心伺隙共相侵擾是以醜類引頸

 當今北狄經略一九奉命西行瞻望憤慨清江源於濫觴河間太守下邳太守成都將軍墊江益州刺史舟師三萬外水將軍漢中劍道將軍千里以此

 境內非有岑彭荊門綿竹山川攻守難易居然百倍不能安於劉禪不敢