Back to collection

Book of Song 宋書

卷六十 列傳第二十 范泰 王准之 王韶之 荀伯子 Volume 60 Biographies 20: Fan Tai, Wang Zhunzhi, Xun Bozi

Click on any word to see more details.

列傳第二十 

 陽山晉安將軍刺史豫章太守太學博士將軍謝安將軍會稽王參軍荊州刺史天門太守嗜酒儼然端肅:「所以傷生以來陳說。」久之:「未有。」:「何如?」:「。」:「何如?」:「。」常有立功:「城池掃除中原宿昔當令前驅持重何如?」:「百年功名不敢。」參軍中書侍郎會稽王世子專權內外百官請假不復而已建言以為去職桓玄使御史司徒長史將軍司馬居喪無禮丹徒

 博士司馬冠軍將軍荊州刺史長史太守長沙散騎常侍黃門御史白衣東陽太守發兵高祖武將明年侍中尚書僕射後進知名高祖從容:「可以?」對曰:「太一。」太常

 司徒太祖第二高祖太祖追封華容縣太祖:「友愛還本。」大司馬長史將軍散騎常侍尚書常侍如故兼司僕射洛陽

 高祖彭城輿不拘小節高祖不得政事將軍公事高祖受命金紫光祿大夫散騎常侍明年建國國子祭酒

 風化哲王教訓講習古人成童入學莫不由此不由是以明詔學制遠近少有

 天下改觀有志非一而已不足濟濟父兄入學開通晨昏所以孝道不知春秋》,趙盾得罪不懼十五無幾有志何必不許》,實在五十》,大過

 中朝助教潁川太保助教太尉在於教學不明不著可以門地請領助教可以之一其二依舊從事今生學校古人寸陰尺璧

 不立減少不足市民

 終於不足愚意治國莫若百姓不足未有不足有餘不吝負薪諸侯多少食祿百姓爭利所以明治不仁是以貴賤職分

 農民倉廩轉運無已無私難以貿易不在昔日彼此不足使自古》,貴賤適宜國共陛下終日庶務成風基根遠略久之存心然後

 景平明年致仕國子祭酒少帝在位

 陛下在後黷武掖庭之內喧嘩之間將帥統御不足四夷遠近紛擾根本何不成災不息河南國有難以所以

 陛下踐阼高宗小人不免社稷經世影響陛下古道遺訓如此天下。《:「兆民。」興衰成敗未有政治在於

 陛下盡心竭誠萬分惛耄互生便自盡陛下其所留心九泉

 少帝不能不加不平少帝:「古今未有見殺。」元嘉旱災

 陛下日新乾元吉祥旱魃老弱不堪賦稅百姓七十未見陰陽和氣凶荒疾疫不可

 上天不可不察東海亢旱有年是以陛下冤枉心下幽冥諫鼓總統如此災害不消夏禹百姓萬方進德熒惑皆因往事昭晰難為就正及歲聞達

 輕舟東陽行止朝廷有司太祖不問太祖當陽:「封爵陛下孝慈自有冕旒不足契闊艱危老臣不能自已。」諸子

 伏誅侍中光祿大夫國子祭酒江夏王如故起居艱難宴見輿時事

 陛下昧旦政事出群百姓以為災變要有以致不能上天不敢縣官無益殺害仁愛無知不能,《春秋詳察

 婦人自專;《周書父子兄弟女人由來婦女猶在有所感激不容有情

 》,近侍陛下經略庠序並行不遠學官無情區區目睹愚見便是無可天聽反側

 婦女

 司徒:「天下兄弟滿彭城入朝朝政。」

 旱災加以疾疫:「亢旱歷時疾疫以為陛下昧旦臨朝治道菲薄勞心而言以為上天賢君殷勤無已陛下百姓熒惑退非唯消災所以聖明百姓影響陛下天意不行先帝登遐便是徘徊有心喪氣天下蕩蕩王道撥亂反正革命隨時是以古今大道未必深根固蒂倡狂妄作不能緘默加之不能無言陛下其一不知。」

 博覽文章孜孜古今善言二十四文集暮年西精舍七十四追贈車騎將軍侍中如故

 長子次子宜都太守侍中光祿大夫太子詹事謀反伏誅自有屬文世祖撫軍參軍記室

 字元琅邪臨沂高祖尚書僕射曾祖尚書御史博聞多識家世相傳江左舊事世人」。

 》,文辭起家本國常侍桓玄大將軍參軍篡位以為尚書祠部義熙尚書高祖車騎中軍軍事丹陽中軍太尉主簿山陰高祖西太尉參軍尚書左丞大中御史曾祖之至五言:「。」正色:「。」世子謝靈運殺人不舉

 高祖受命黃門侍郎初二:「鄭玄》,二十七古今學者王肅二十五以為江左以來晉朝施用先王大順朝野。」

 司徒長史始興太守元嘉江夏王義恭撫軍長史太守軍民便侍中明年尚書吏部峭急丹陽無不大將軍彭城尚書:「何須高論玄虛天下便。」不為》,朝廷至今十年五十六追贈太常主簿

 琅邪臨沂曾祖將軍本國郎中家貧烏程史籍多聞將軍參軍少有當世詔命書寫隆安時事撰錄因此晉安帝》。既成宜居著作使後事義熙敘事可觀後代尚書祠部以來殿武官西西西省事中書侍郎高祖使左右鴆毒即位黃門侍郎著作西如故

 高祖受禪驍騎將軍中正黃門如故西宋書有司:「尚書一時舊制同異輕重至於父母父母淫亂四條人理不足莫大首領寧可當年齊民聖化一切加詳四條不合贖罪。」侍中三條仍舊員外侍郎請假:「舊制群臣有情六十太元改制千里來年合為二百一時會稽千里為難自足不同便參議不合開許別有尚書。」謬誤黃門》。

 貨殖作亂貴顯少帝即位侍中驍騎如故景平元年