Back to collection

Book of Song 《宋書》

卷六十 列傳第二十 范泰 王准之 王韶之 荀伯子 Volume 60 Biographies 20: Fan Tai, Wang Zhunzhi, Xun Bozi

列傳第二十 

 陽山晉安將軍刺史豫章太守太學博士將軍謝安將軍會稽王參軍荊州刺史天門太守嗜酒儼然:「所以傷生以來陳說。」:「未有。」:「何如?」:「。」:「何如?」:「。」有意立功:「城池掃除中原宿昔持重何如?」:「百年功名不敢。」參軍中書侍郎會稽王世子專權內外百官請假不復而已建言以為去職桓玄使御史司徒長史將軍司馬居喪無禮丹徒

 博士司馬冠軍將軍荊州刺史長史太守長沙散騎常侍黃門御史白衣東陽太守發兵高祖武將明年尚書僕射後進知名高祖從容:「可以?」:「太一。」太常

 司徒太祖第二高祖太祖追封華容縣太祖:「友愛無二。」司馬長史將軍散騎常侍尚書常侍如故司空僕射洛陽

 高祖彭城輿小節高祖不得政事將軍公事高祖受命拜金祿大夫散騎常侍明年建國國子祭酒

 風化哲王教訓講習古人入學親光莫不是以學制遠近

 天下改觀有志非一而已不足濟濟父兄入學開通晨昏所以孝道不知春秋》,得罪十五有志何必不許》,實在五十》,大過

 中朝助教潁川太保助教太尉在於定品教學不明可以門地請領助教可以之一其二依舊從事今生學校古人

 不立減少不足市民

 終於不足愚意治國莫若百姓不足未有不足有餘有無諸侯多少食祿百姓所以明治是以貴賤職分

 農民倉廩轉運無已無私難以貿易昔日彼此不足使自古所行》,貴賤適宜陛下終日成風遠略存心然後

 景平明年致仕國子祭酒少帝在位

 陛下在後聲聞黷武掖庭之內喧嘩之間統御不足四夷遠近紛擾根本何不成災河南國有難以所以

 陛下高宗小人不免社稷經世影響陛下古道遺訓如此天下。《:「。」興衰成敗未有政治在於

 陛下盡心竭誠萬分惛耄互生便陛下留心九泉

 少帝不能不平義真少帝:「古今未有賢王。」元嘉旱災

 陛下日新乾元吉祥旱魃不堪賦稅百姓七十陰陽和氣疾疫不可

 上天不可東海亢旱是以陛下冤枉幽冥諫鼓總統如此災害夏禹百姓進德熒惑修善皆因往事昭晰難為正路聞達

 輕舟東陽心行朝廷太祖不問太祖當陽:「封爵陛下聖心不足艱危老臣不能。」諸子

 伏誅祿大夫國子祭酒江夏王如故起居艱難宴見輿時事

 陛下昧旦政事出群百姓以為災變以致不能上天不敢縣官無益殺害仁愛無知不能,《春秋詳察

 婦人;《周書父子兄弟女人由來婦女有所感激不容有情聖心

 》,陛下經略庠序並行學官無情區區目睹愚見便是可采天聽反側

 婦女

 司徒:「天下兄弟滿彭城。」

 旱災加以疾疫:「亢旱歷時疾疫以為陛下昧旦臨朝菲薄勞心以為上天賢君殷勤無已陛下百姓熒惑退非唯消災所以聖明百姓應感影響陛下天意不行登遐便是徘徊有心喪氣天下蕩蕩王道反正革命隨時是以古今大道未必深根固蒂倡狂妄作不能緘默不能陛下其一不知。」

 博覽文章後生孜孜古今善言二十四文集暮年西精舍七十四追贈車騎將軍如故

 長子次子宜都太守祿大夫太子謀反伏誅屬文世祖參軍記室

 字元琅邪臨沂高祖尚書僕射曾祖尚書御史家世相傳江左舊事世人」。

 》,文辭起家本國常侍桓玄大將軍參軍篡位以為尚書祠部義熙尚書高祖車騎中軍軍事丹陽中軍太尉主簿山陰高祖西太尉參軍尚書大中御史曾祖五言:「。」正色:「。」世子謝靈運殺人

 高祖受命黃門侍郎初二:「鄭玄》,二十七古今學者王肅二十五以為江左以來晉朝施用先王大順朝野。」

 司徒長史始興太守元嘉江夏王長史太守軍民便明年尚書吏部丹陽不對大將軍彭城尚書:「何須高論玄虛天下便。」不為》,朝廷至今十年五十六追贈太常主簿

 琅邪臨沂曾祖將軍本國郎中烏程史籍多聞將軍參軍有志當世書寫隆安時事撰錄因此晉安帝》。宜居著作使後事義熙敘事可觀後代尚書祠部以來殿武官西西西省事中書侍郎高祖使左右即位黃門侍郎著作西如故

 高祖受禪將軍中正黃門如故西宋書:「尚書一時舊制同異輕重至於父母父母淫亂人理不足莫大首領寧可當年聖化一切不合贖罪。」仍舊員外侍郎請假:「舊制群臣有情六十太元千里來年合為二百一時會稽千里為難不同便參議不合開許尚書。」謬誤黃門》。

 作亂少帝即位如故景平元年吳興太守揚州刺史不絕相識不復往來夙夜政績太祖積年稱為二千十年祠部尚書給事十二吳興太守五十六文集尚書太守

 潁川將軍秘書好學博覽經傳雜戲遨遊閭里以此駙馬都尉員外侍郎著作桓玄尚書祠部

 義熙:「以為管仲所以太傅明德而後蕭何太尉廣陵淮南大國西中興因而王道豈可不大廣陵削除太保橫禍江夏中朝非理功德。」

 散騎常侍江夏自陳:「太保之中太祖皇帝受禪太保庶人