Back to collection

Book of Song 宋書

卷六十三 列傳第二十三 王華 王曇首 殷景仁 沈演之 Volume 63 Biographies 23: Wang Hua, Wang Tanshou, Yin Jingren, Shen Yanzhi

Click on any word to see more details.

列傳第二十 

 琅邪臨沂太保將軍會稽內史太子中庶子司徒長史隆安起兵王國在家起兵聚眾貞烈將軍女人官屬國寶罷兵起兵之際誅戮不復舉兵敗走不知所在長子十三沙門逃竄搜檢使隨後:「不及!」不疑由此

 少有存亡不測布衣蔬食交遊如此餘年為時高祖使制服高祖北伐長安西將軍徐州刺史華為主簿西主簿從事著稱太祖鎮江以為西主簿參軍太祖西太祖政事司馬出入從者不過相逢不知左右:「鹵簿殿下出行。」司馬太守

 太祖少帝不敢建議:「便將來殺害一朝人勢不過今日。」太祖後任即位華為侍中驍騎將軍將軍侍中如故

 會稽太祖西參軍文義黃門侍郎步兵校尉高祖太尉主簿損益:「隆化枚卜莫若不同損益有成幽人引領,《;《未盡未可親民在先使天朝二千石長吏受賞所知多人百官乖謬使考績殿拔群不必自此以資急於刀筆能事以此年歲手足而已使公路士多處士交馳不識冒昧退。」

 富貴日夜太祖東歸金昌左右:「弑君不可。」閒居王粲登樓賦:「王道之一。」出入切齒:「太平?」元嘉侍中如故

 南陽不為以此為情事異人未嘗終身飲酒論事乘車主人出車太祖不盡歎息:「宰相天下!」四十三追贈散騎常侍將軍上思追封新建縣食邑世祖即位太祖

 將軍子長太宗泰始後廢帝受禪從父尚書會稽太守

 琅邪臨沂太保著作兄弟圖書而已琅邪大司馬洛陽從弟高祖高祖:「盛德。」答曰:「神武使懦夫立志。」:「仁者。」高祖彭城高祖大會賦詩高祖:「何如?」答曰:「門戶。」高祖大笑不見之內雍雍金玉婦女不得祿毫不

 太祖冠軍徐州刺史彭城功曹太祖鎮江功曹長史西長史高祖太祖:「宰相。」景平西方半天五彩京都遠近太史:「西方天子。」太祖不敢從兄上猶天人文武自衛百官不得參軍戶外不解黃龍左右失色:「夏禹所以天命。」即位:「以致。」侍中將軍驍騎將軍將軍

 元嘉車駕使三更:「應須白虎。」不肯開門尚書左丞御史以下:「元嘉元年再開前事守舊非禮應有本末白虎不時尚書相承糾正。」太子詹事侍中如故

 :「兄弟今日。」:「近日陛下英明罪人天光豈可以為陛下?」不能

 尚書揚州刺史彭城怏怏揚州居中不悅吳郡太祖:「大廈將來此處吳郡。」遜位不許賓客:「王公神州。」兵力

 太祖舍人:「王家。」:「我家。」追贈光祿大夫散騎常侍詹事如故追封寧縣世祖即位太祖別有明末尚書

 長平曾祖太常散騎常侍光祿大夫少有大成司徒劉毅後軍參軍高祖太尉參軍建議百官能否黜陟秘書世子中軍參軍主簿將軍主簿衡陽太守世子洗馬中書侍郎仁學不為至於舊章莫不撰錄當世高祖太子中庶子

 少帝即位侍中辭讓:「出處日月饕餮不自量固守次之豈可不知進退公私未見庶幾所以俯仰以降既已天聽。」:「退不可黃門侍郎君子。」頃之將軍

 太祖即位侍中如故侍中將軍侍中驍騎將軍侍中侍中風力冠冕一時近代元嘉車駕司徒居中留任領軍侍中如故

 太祖所生太后早亡太后所生車駕下詔:「情事之前未遂夫人追思日月窀穸便春秋推恩之後稱心以求其中執筆。」:「至德主上夫人戚屬明詔推恩儒術二代朝政哲王至公無私奉天所以萬國。」

 領軍將軍使綱紀舍人輿尚書僕射太子詹事領軍高祖宰相首相參政一旦憤憤太祖不可司徒彭城宰相

 十二僕射如故僕射吏部如故忿怒太祖太祖對親:「便。」解職不見使家養黃門侍郎遣人劫盜以為太祖不能至親西掖門鄱陽以為宮禁不行

 不見去來日中十數朝政大小周密使拂拭衣冠既久左右華林園輿誅討處分

 揚州刺史僕射吏部如故遣使印綬主簿便情理寬厚左右:「今年?」大雪輿聽事觀望:「?」既而:「?」太祖不利使僕射五十一追贈侍中司空如故文成

 荊州刺史衡陽:「僕射竭誠周遊繾綣民望為難不能如何!」世祖大明行幸:「司空文成仁德丘墳遣使。」

 太中大夫太宗侍中尚書積久有司:「便有病散騎常侍。」

 吳興高祖車騎將軍吳國內史曾祖冠軍長史金墉城鮮卑慕容不屈見殺追贈東陽太守廷尉少有揚州主簿高祖太尉參軍山陰司馬將軍元帥西校尉巴西梓潼太守涪城強宗聚眾作亂四面萬餘攻城不滿五百莫不出擊高祖司馬高祖西將軍司馬以為揚州從事新縣食邑四百四十將軍益州刺史還都義熙十四五十長子

 十一尚書僕射:「。」家世折節好學老子義理知名主簿從事西主簿秀才嘉興司徒祭酒南譙左軍主簿政績司徒主簿不免司徒西從事

 元嘉十二大水民人饑饉吳郡三百尚書祠部散騎常侍巡行拯恤以便從事倉廩賑饑生子刑獄百姓從事中正前後餘年結黨尚書僕射正義不同因此論事不合變色:「自今而後不復相信!」盡心朝庭太祖以為尚書吏部

 十七將軍以後長史范曄將軍同參機密二十侍中將軍如故太祖:「侍中宰相便。」林邑朝臣不同廣州刺史贊成群臣黃金生口銅器所得:「廟堂廓清京都河山。」二十一:「侍中將軍將軍領軍太子詹事。」太祖伏誅國子祭酒本州大中