Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

Book of Song 《宋書》

卷六十五 列傳第二十五 吉翰 劉道產 杜驥 申恬 Volume 65 Biographies 25: Ji Han, Liu Daochan, Du Ji, Shen Tian

列傳第二十 

 將軍參軍參軍員外侍郎轉道參軍從事餘年甚為高祖所知初三轉道太尉司馬

 太祖元嘉元年諸軍將軍西戎校尉刺史興平遣使歸順太守率眾鹿白水擊破退梁州巴西梓潼南漢秦州懷寧諸軍益州刺史將軍益州彭城司徒司馬將軍

 太祖經略河南諸軍刺史將軍前鋒諸軍敗退明年司徒司馬將軍豫州諸軍徐州刺史將軍死罪入關其事便」。明旦:「死命其事有心不可便當。」左右生命如此明年六十追贈將軍刺史

 彭城太尉參軍弟子祖傳參軍無錫高祖中軍參軍參軍晉安廣州刺史州城武將始興廣州

 元年寧遠將軍巴西梓潼太守餘燼姻親招引白水二十一其餘彭城參軍元嘉諸軍寧遠將軍西戎校尉刺史關中流民前後漢川甚多隴西將軍明年竟陵將軍參軍荊州南陽竟陵襄陽新野諸軍寧遠將軍校尉雍州刺史襄陽太守善於政績蠻夷前後順服百姓樂業民戶襄陽樂歌》,

 十三將軍十九追贈將軍西號哭至於荊州刺史衡陽太祖:「將軍漢南政績。」長子司徒長史黃門臨海太守泰始四方伏誅

 巴西梓潼太守元嘉十八退太祖:「前者將軍巴西梓潼太守文武盡心固守保全冠軍參軍將軍太守死傷參半將軍巴西梓潼太守。」二十退:「攻城便。」將軍丹陽長史范曄:「功勞不可本誓不得十年。」二十一將軍廣州刺史二十七過度垂死輿明年廷尉

 度世京兆高祖將軍曾祖避難河西苻堅涼州關中史傳高祖長安席捲隨從太祖元嘉將軍將軍刺史南平將軍司馬朝廷人才以此太祖史籍:「忠孝漢朝今世如此。」:「假使今世不暇。」變色:「朝廷。」:「中華曾祖喪亂相承以南便胡人牧圉便聖朝未必。」默然

 子弟十三使桂陽公義長安主簿義真車騎參軍員外侍郎江夏王刑獄參軍尚書長沙參軍

 元嘉河南建武將軍河南河北使洛陽洛陽不治糧食敗退欲棄太祖高祖洛水太祖五百洛水:「修理城池堅固軍糧率眾大功。」不可糧食於是南奔太祖:「固守便人情不可。」大怒使將軍壽陽吳興氣力北伐托跋燾叔父英文

 校尉世祖參軍十七徐州東莞東安諸軍寧遠將軍刺史義熙至於刺史二十四將軍刺史以為長子員外侍郎太祖:「。」答曰:「第四。」不問二十七六十四

 長子第五太宗將軍邵陽食邑三百太尉廬江王禕謀反黃門侍郎將軍刺史廢帝千金絲竹晝夜不絕接近廢帝之間積久不能於是宿衛兵校尉諸子京邑方鎮數人逃亡

 公休曾祖石虎司徒高祖從父歸國刺史高祖大夫太祖元嘉刺史滑臺元嘉竟陵太守

 參軍高祖東宮殿將軍休息員外侍郎將軍下邳太守北海寧遠將軍政績太守將軍接任伏兵要害悉皆元嘉十二東平軍事泰山太守將軍便臨川鎮江西參軍河東太守衡陽安西將軍太子校尉去職

 二十一冀州冀州青州濟南樂安太原諸軍將軍冀州刺史明年濟南太守郡守:「濟南太守履行之間其中四處故城太原以邊防衛便非一效益百姓同異二三經年軍民太原成交人情不安疆場處分公私。」:「事宜。」

 還都二十七武昌青州東陽司馬太守城固青州南山退北門挑戰清河東安東莞下邳下邳太守保全二千退將軍山陽太守善於世祖青州刺史將軍徐州東莞東安諸軍明年冀州興兵百姓防衛邊境勸課農桑二三年間州郡妻子不免以此將軍

 豫州軍事將軍豫州刺史明年疾病六十九子實南譙太守

 海陵廣陵太守軍校將軍臨川內史巴西梓潼刺史元嘉二十六世祖參軍王玄謨滑臺青州刺史將軍濟南平原太守敗退歷城起義將軍前鋒世祖京城太子將軍徐州刺史明元兗州世祖太子東陽太守法系兗州建議:「亡命邊民因此。」亡命逃走法系白衣棄市群臣行刑始興沈慶之慟哭:「無罪朝廷不久。」原生將軍

 前廢帝永嘉王子司馬廣陵太守太宗以為將軍徐州刺史淮陽太守不同不能清河高祖將軍太守少帝亡命司馬司馬三十太祖元嘉青州刺史

 史臣居官長子二三起伏漢南歷年前世遺風


Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the
public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Glossary and Other Vocabulary