Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

Book of Song 《宋書》

卷七十四 列傳第三十四 臧質 魯爽 沈攸之 Volume 74 Biographies 34: Zang Zhi, Lu Shuang, Shen Youzhi

列傳第三十 臧質 魯爽

 臧質東莞字義皇后經籍隆安騎射立功溧陽溧陽突圍高祖京城京邑桓玄奔走高祖使圖書器物封閉府庫金飾樂器高祖:「得無?」正色:「皇上將軍大義劬勞王家不肖無情。」高祖:「。」高祖軍事員外侍郎軍事東海太守建義始興高祖車騎中軍軍事高祖不同從容:「塗炭六合無期。」高祖:「。」不許以為將軍臨海太守綱紀廣州臨海發遣得以去職劉毅將軍高祖大眾奇兵中水建平巴東太守大將萬餘重兵戰敗退即便成都義熙年三十追贈祿

 鷹犬出面禿頂二十高祖以為世子中軍參軍元年員外侍郎去職江夏王輕薄太祖所知給事會稽公主建平太守南蠻校尉稱為寧遠將軍太守竟陵江夏內史建武將軍巴東建平太守便

 三十涉獵史籍便既有好言兵權太祖以為益州使諸軍寧遠將軍刺史范曄謀反將軍太守元嘉二十六太祖丹徒功臣太祖

 二十七南譙司馬將軍南平內史拓跋汝南汝南固守告急太祖壽陽司馬劉康祖退使汝南西萬餘太子隊主面首生口大舉白衣司馬方回安北司馬王玄謨滑臺太祖不許

 拓跋大眾十萬彭城將軍萬人盱眙僕射司馬太子將軍盱眙高山使軍營山上力戰不敵精兵將士甚多隊主退散亂一時覆沒

 將軍秦州刺史以下刺史祖父

 重器七百盱眙盱眙太守實力三千大喜資糧百姓人馬盱眙以為歸路攻城便守備莫不二十八正月廣陵便力攻盱眙便便東北東山水路君山浮橋明旦自衛不能水陸

 :「非我國人東北丁零設使丁零關中丁零不利。」:「諸如不可王玄謨退西何以童謠:『江水。』使人事寡人受命送死假令寡人不能不幸生相都市天地如此本朝苻堅陸梁深入彭城即時春雨四方大眾雲集攻城糧食各自努力多云。」童謠:「穿江水。」大怒:「正朔如此大丈夫。」開國食邑萬戶

 數百叫喚不能退城外獲之明日攻城不過退殺傷射殺高梁如此過半彭城歸路京邑水軍疾疫二月解圍以為使諸軍冠軍將軍校尉雍州刺史開國食邑五百明年太祖北伐使潼關近郊不肯司馬屯兵不時進軍顧戀七百不問

 丹陽將軍門生太祖司空祭酒從事世祖率眾五千江陵諸子逃亡:「便可怪忠誠子弟。」使大將軍三十信報世祖將軍世祖

 世祖即位江州諸軍車騎將軍三司江州刺史使直至程天祚掖門太極殿使留守始興食邑三千前後百餘

 時世及至朝廷人才一世便及至江陵便兄弟:「?」:「。」推崇世祖不行及至江夏王所以:「天下異常荊州司空。」世祖宣傳因此朝廷得失:「不可持久兩立。」異同富貴威名丞相質子黃門侍郎奉詔道經世祖豫州刺史魯爽建元即便京邑席捲世祖於是使狼狽

 甘苦肌膚丞相勤王懿親念舊豈不陛下本朝揮戈晉陽前朝緇衣奉旨

 因緣際會實足蔓草是以不及甘心

 陛下四海九流三光耀宗廟感慨

 將軍參軍萬人世祖將軍豫州刺史王玄謨水軍梁山兩岸水陸殿將軍前軍南陵慶安梁山兩岸宣告

 應運民極高中主上孝感草木橫流三光

 臧質衣冠受任是以西門出自越州三千西軍糧漢南簿受命北伐緩期

 去歲淹留西致命心跡大難盤桓不足定於扇動殿帑藏天府其一自恣太子官府司空王室少長撫孤孑遺受命京邑醜聞心腹爪牙朝廷歸罪天性房室不可

 丞相威重倚賴不及逆順社稷上流成敗三千戎馬軍糧皇朝終於敗德情事異常臣子縱欲姬妾悖亂民怨諸子怨毒倒懸自助

 不肖北邊慷慨投生九江使殞命萬全愚夫竟陵游擊豫州方舟安南首尾竟陵懿親令譽司馬江夏王以上加以同心

 恩幸教義君臣大節不可子嬰所以雷霆吉凶無謂不變後悔

 相次江夏王:「桓玄今日。」:「萬人南州梁山萬人石頭。」:「難測不如梁山然後萬安。」胡子西東岸水軍殊死求救戰死退東岸

 東城:「東城大功自行。」羸弱精兵良久西北放火船艦焚燒西出走所為焚燒西使西西太守:「。」

 妹夫武昌南湖逃竄望見之中兵刃腸胃水草隊主京都五十五尚書江夏王僕射:「臧質深重罪過梟首通典參議使漢王事例頭首武庫鑒戒昭示將來。」

 質子將軍刺史監軍武昌黃門司徒太子洗馬