Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

Book of Song 《宋書》

卷七十七 列傳第三十七 柳元景 顏師伯 沈慶之 Volume 77 Biographies 37: Liu Yuanjing, Yan Shibo, Shen Qingzhi

列傳第三十  沈慶之

 河東曾祖襄陽汝南太守西太守太守便寡言荊州刺史未及雍州刺史深愛荊州刺史江夏王:「以為。」江夏王國中將軍殿將軍司空參軍司徒太尉參軍太祖

 雍州村落戶口世祖西襄陽以為將軍太守七百五百:「不宜。」:「。」使其後:「。」前後驚擾數百肅然沈慶之太陽世祖安北參軍

 襄陽參軍朝廷大舉使二十七八月將軍顯祖武將建武將軍略陽太守盧氏將軍將軍總統參軍明年七十三長安盧氏盧氏弘農十月諸軍自修永昌王弘農盧氏盧氏少年進入宜陽扇動閏月諸軍盧氏縣令難為盧氏武將以為開方出自相會大軍以前深入顯祖盧氏以為軍食不足百丈盧氏

 諸軍弘農二千退諸軍進兵弘農太守諸軍鼓噪相繼殊死莫不奮勇爭先父子南門弘農三千率眾父子南門百姓

 弘農潼關陝西殿將軍使宜陽二千金門永昌王長史永昌左右手流行參軍三千弘農節度十一月率眾弘農開方弘農太守

 留住弘農諸軍:「無為深入進軍顯祖。」臨河自守顯祖諸軍洛州刺史顯祖以為高明宜陽南門盧氏少年輕騎挑戰瞋目左右不能殺傷不可於是鼓噪殊死兜鍪忿不能如是披靡

 保守函谷關不能旗幟會安諸軍交戰郎將以為大眾於是退

 諸軍餘數日食以為平信步騎二千宿城外諸軍步卒左右義軍西南:「在前在後。」:「身命!」士馬平等交鋒南門旌旗手下平等諸軍一時士卒不用不堪出入殺傷甚多流血從而至於三千二千

 輕騎河內:「汝等盡力便是善心誅滅正如。」:「將軍所見中國。」以為不可:「。」諸軍萬歲既定弘農弘農太守鼓吹一部

 率眾次於潼關建義將軍華山太守糾合攻關潼關關城潼關蒲城入關長安率眾臨河退關中處處山羌武將二千節度中食白楊弘農關口沃州刺史道生率眾一百二十一千迷失道生手下鋒刃

 諸軍王玄謨敗退深入太祖不宜班師白楊出於潼關商城南歸士馬旌旗將軍京兆廣平太守樊城參軍參軍臧質雍州冠軍司馬襄陽太守將軍魯爽使關城關城道生退威信境外使西

 世祖以為參軍加冠將軍太守萬人前鋒十三:「天地親率司徒冠軍大舉舳艫千里先鋒道路上流百倍忠義大行廓清面對。」

 義軍不敵蕪湖大喜石頭戰艦江寧板橋陰山南岸東西世祖將軍參軍程天祚率眾東南歸順:「不然理順惡相不可!」將軍不許水陸朱雀瓦官寺義軍相逢退平地決戰倉卒便使宿:「。」羅漢及其士卒殊死西南程天祚羅漢北門水陸意氣勇士左右數人宣傳程天祚因此衰竭鼓噪甚多自來殺傷過於退不能收兵滿明智水軍來歸

 即位將軍使荊州竟陵諸軍將軍校尉雍州刺史:「?」:「還鄉。」臧質起義以南使西世祖使:「冠軍未知殿下不容西。」以此雍州刺史建議爪牙不宜將軍石頭領軍將軍曲江食邑三千

 建元正月魯爽將軍王玄謨以為荊州竟陵諸軍將軍校尉雍州刺史臧質梁山夾江司馬使使前進擊破攻陷西使:「東岸萬人強弱不敵協力當之。」:「不可退。」:「云南三萬十分之一虛實。」精兵羸弱旗幟梁山數萬:「京師。」於是

 丹陽慰勞沈慶之三司晉安領軍太子將軍本州大中領軍三司明年尚書太子中正嶺南巴東祿大夫三司中正沈慶之司空故事司空中正將軍兗州刺史京師世祖晏駕太宰江夏王尚書僕射遺詔幼主尚書丹陽將軍二十

 當朝所長在朝多事產業南岸菜園:「取錢百姓!」

 世祖異常太宰江夏王大臣莫不屏氣未嘗往來世祖:「今日橫死。」馳逐聲樂

 前廢帝不能憂懼廢帝日夜不能速決光年使宣城諸軍三司豫州刺史發覺親率宿衛兵左右兵刃非常朝服乘車應召出門車騎司馬左右壯士軍士容色六十

 長子世祖使襄陽道中賜死次子豫章王子車騎從事文宗仁弟參軍京邑襄陽太宗即位:「尚書大將軍巴東開國三司豫州刺史風度正義幽明追贈使諸軍太尉刺史三十鼓吹一部忠烈。」

 梁州刺史黃門臧質宜陽食邑八百明末梁州晉安王子從父明初竟陵司空參軍作亂追贈黃門侍郎鄉里以為將軍河北太守西陵姊夫司徒元嘉二十七拓跋河北義士河東大姓夷滅南奔太祖以為武將前廢帝將軍太宗參謀以為將軍開國食邑四方反叛使下邳招引率眾太宗以為太守欣慰謀反賜死

 字長琅邪臨沂揚州刺史所知領軍以為司馬廢立之際參謀鎮江參軍竟陵太守未及朝廷

 少孤涉獵聲樂雍州以為參軍臧質徐州為主簿衡陽徐州西行參軍興安世祖安北參軍參軍世祖以為徐州主簿善於附會主簿世祖太祖主簿太祖不許:「主簿。」世祖太祖:「朝廷不能不宜。」世祖參軍刑獄主簿

 世祖以為黃門侍郎長史太守改為大將軍長史濮陽太守御史臧質寧遠將軍東陽太守東道黃門侍郎步兵校尉前軍將軍御史明元:「太子使軍備有力追念祭酒校尉豫章太守太子庶子大難樂安縣食邑六百興平晉縣食邑五百。」

 將軍去職徐州東安東莞兗州諸軍將軍