Back to collection

Book of Song 宋書

卷八十二 列傳第四十二 周朗 沈懷文 Volume 82 Biographies 42: Zhou Lang, Shen Huaiwen

Click on any word to see more details.

列傳第四十二 

 字義汝南黃門侍郎侍中太常高祖第四宣城公主建平廬江王禕元嘉吳興太守會稽冠軍將軍不知司馬朝庭本心如故

 有風不同南平冠軍參軍太子舍人司徒主簿不待除名江夏王義恭太尉參軍元嘉二十七彭城解職府主簿

 足下使反覆無已知己豈不足下不知

 匈奴天下忿胡人國家鉗口不得今天輔以赫然發怒匈奴使取士朝發英豪調主公賢人非一

 天下志氣善於非但建國不及安民鄉曲忠烈王臣通人顛倒國門十年以往明君不能飾帶左右足下予以安邊足下不知如此若是豈可之間不能青天明見奇謀不可以上天下足下

 君子豈敢置身一則非但土石天后橫議之下之上奸猾齊聲使車軌諸侯天子改觀之下之間天下道德瞋目扼腕四海調反而閒居呼吸志士仁人所能

 不及滿長者自絕中山池上海草陳書宿酒不覺好交以此李廣天下天下之間貞士遭遇便庸人無由變為豈不豈不

 足下可謂日月淵海無不出入交關之上之間心動明主正身過誤明目張膽得失足下之所以便擐甲徘徊左右君王使身分如是匈奴默默有心

 倜儻如此世祖即位建平中軍參軍百官上書

 仲尼:「治天下。」方策當世不為未有千里安於不知所以陛下疾苦

 而已已久不知為政二十五百家男子十三十七十八二十使修武書記忠孝仁義戰略擊刺司徒司馬不明心術不足公卿子孫長歸終身不得國學定子凶荒不宜

 農桑不足禮節不興金錢賞罰愚民以北從江以南不患用錢如此民資滋養其事庶民有司從而其餘所以

 人為使不盡以為以為不得以此不敢不敢

 不患不立不下不患不育滿海內嚴刑天災死者鰥居不願生子不敢殺人生人不知百年草木驚心慟哭豈不宜家女子十五家人可以妻妾可以有司宮中不復有所使天下不得所謂十年十年教訓如此二十年間勝兵

 亡者皆是不為遷流饑寒慈母不能不為豈可使然有司冰霜陽春其餘以南遠近五十一級不過十萬使淮南公私遊手出入遊惰復舊以北使旅客西

 蔚成豈可以為不足不知不過山東則是國家由來孤城淮北不亦使輕騎出入來犯水陸居然蹻足設使決不土地民人歸國誠如不可

 且夫戰守不敢之所以今人不以不能之中能事之後不可車騎天下使人為自此發動

 干戈幸而滌塵自矜虛實往往耦語處處成群人意一旦所在祿他事鉦鼓

 宜興使相連邊民報答國家四十國中二十然後不可


 至於士大夫以下父母兄弟庶人父子危亡饑寒讒害其間不可先有善於自今

 天下使鳴號深情視朝不亦安於陛下

 朝享自身矯正天下一體不及不過未時著衣國家天下以此以此使漿不可軿不亦不容細作以為儉節如此天下治天下耳目不可隨之庶民制度商販王侯可分車馬貴賤冠服不知尊卑小民睥睨宮中自今節目錦繡小民不得不得工人

 天平成功使官稱人稱貿大小不定明君省事從而適時漢末使尊者祿車騎

 州郡舊地民戶不宜江都

 不得不得勢族

 王侯啟封選擇正人何必長史參軍從事然後先後難易明帝光武貴人使不比後世不可至當輿忿殿