Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

Book of Song 《宋書》

卷八十二 列傳第四十二 周朗 沈懷文 Volume 82 Biographies 42: Zhou Lang, Shen Huaiwen

列傳第四十二 

 字義汝南黃門侍郎太常高祖第四宣城公主建平廬江王禕元嘉吳興太守會稽冠軍將軍司馬朝庭本心

 風氣不同南平冠軍參軍太子舍人司徒主簿江夏王太尉參軍元嘉二十七彭城大統解職主簿

 足下使反覆知己豈不足下

 匈奴天下忿胡人國家不得今天輔以發怒匈奴使取士英豪調主公賢人非一

 天下志氣善於非但建國不及安民鄉曲忠烈王臣通人顛倒十年以往明君不能飾帶左右足下予以足下如此若是之間不能青天明見不可以上天下足下

 君子置身非但天后之下之上奸猾齊聲使諸侯天子改觀之下之間天下道德瞋目扼腕四海調反而呼吸三者所行

 不及滿長者中山池上陳書宿酒不覺理實交加以此李廣天下天下之間遭遇便庸人變為豈不豈不

 足下可謂日月淵海出入之上之間心動過誤得失足下所以便徘徊左右君王使身分如是匈奴默默有心

 倜儻如此世祖即位建平中軍參軍百官上書

 仲尼:「治天下。」方策當世未有千里安於所以陛下疾苦

 而已二十五百家男子十三十七十八二十使修武書記忠孝仁義戰略擊刺司徒司馬不明心術不足公卿子孫終身不得國學定子不宜

 農桑不足禮節金錢賞罰愚民以北以南用錢如此民資滋養其事庶民從而其餘所以

 使以為以為不得以此

 滿海內嚴刑天災生子殺人生人百年草木驚心慟哭豈不宜家女子十五家人可以妻妾可以宮中有所使天下不得所謂十年十年教訓如此二十年間

 亡者遷流慈母不能使冰霜陽春其餘以南遠近五十一級不過十萬使受食淮南公私遊手出入以北使旅客西

 蔚成以為不足不過山東國家由來淮北使輕騎三千出入來犯水陸居然設使決不土地民人歸國如此不可

 所以今人不能之中能事之後不可車騎天下使發動

 干戈幸而滌塵虛實往往處處成群人意一旦所在祿

 宜興使相連邊民報答國家內教四十國中二十然後不可


 至於士大夫以下父母兄弟庶人父子危亡讒害其間不可稱善於

 天下使深情視朝安於陛下

 朝享自身矯正天下一體不及不過未時國家天下以此以此使漿不可稱軿不容細作以為如此天下治天下耳目不可庶民制度商販王侯可分車馬貴賤冠服尊卑小民睥睨宮中節目錦繡小民不得不得工人

 天平成功使官稱人稱貿大小不定明君省事從而適時漢末使尊者祿車騎

 州郡舊地民戶不宜江都

 不得不得勢族

 王侯選擇何必長史參軍從事然後先後難易明帝貴人使不比後世不可輿忿殿不可

 內外不可為人終身不得請罪終身不得赦罪

 天下天下使通經小道使內外遠近之類然後精神發意不過可知忠孝難以不可須臾使然後如此賢明所以所以退如此善惡不宜階級老者不及

 釋氏