Back to collection

Book of Song 《宋書》

卷九十四 列傳第五十四 恩倖 Volume 94 Biographies 54: En Xing

Click on any word to see more details.

列傳第五十四 恩幸

 夫君小人君子小人版築太公傅說鼎食明揚農夫京師職業西漢分掌東方朔黃門侍郎殿下宿勢族分為漢末喪亂倉卒九品人才優劣世族因此沿成法舉世人才升降斟酌時宜品目俯仰劉毅上品歲月衣冠莫非參差等級魏晉以來夫人南面朝夕既而姿泰始耳目賞罰掌握於是人主以為不得不知專用天下之下西京不足晉朝太宗盛衰使幼主孤立構造同異相繼非一由於嗚呼!《漢書恩澤》,佞幸》。以為恩幸

 會稽山陰延壽延壽好學山陰有錢三千鄉人:「三千。」

 山陰尚書倉部大將軍彭城尚書記室世祖記室江州建義參軍即位御史舍人專管內務權重當時建元建武將軍太守舍人太子東宮大明以南密謀湘鄉高昌食邑三百追加員外侍郎給事太子中郎將太守如故

 世祖朝政大臣耳目不得古今東宮人士元嘉始興讀書涉獵文史所知東海侍郎舍人處分內外雜事

 睚眥之間解釋殿大通人事不行天下門外家產千金驕縱尤甚長子揚州從事出行盛服騎馬左右去來大怒委任

 世祖前廢帝即位校尉太宰江夏王尚書內外尤甚廢帝尚書大小專斷而已廢帝有所禁制:「所為如此?」不能閹人裁減使出入道路天子天子因此:「宮中天子宮中人物相接太宰一體往來門客數百內外莫不左右他人一家坐席。」發怒賜死五十二臨死封閉庫藏使家人宿其二財物文章

 死後:「萬國推心遐邇號令自由至於道路異同非唯人情今日留心竭誠盡力。」新安王子參軍太守舍人參軍太守如故

 太宗泰始:「校尉開國左右入定社稷河山竭盡心力封爵。」:「小人專權姿不宜封爵。」太宗舍人清河太守中書侍郎太守如故前軍將軍太守如故太子東宮晉安王子陵縣食邑四百不受黃門侍郎新安太守

 東海丹徒員外侍郎給事世祖清河太守前廢帝以為宣威將軍東莞太守太宗天下反叛軍務煩擾戎事委任以為前軍將軍宣威將軍太守四百泰始坐參戎事納賄官爵安陸太守將軍遊擊將軍武陵內史宣城太守司馬明初年老大夫

 武陵世祖元嘉三十奉使還都報上既而答曰:「未有。」不信不服世祖追贈員外侍郎使文士

 大明東海員外侍郎世祖使主領無道不堪死者刑戮建康民間:「建康不能。」:「反顧。」如此前廢帝:「百姓。」左右」。孫皓

 徐爰字長琅邪開陽本名同名改為琅邪司馬有意高祖所知少帝東宮左右太祖殿御史元嘉十二御史始興太子東宮員外侍郎太祖兵略二十九王玄謨北伐五百臨時宣示

 世祖大將軍江夏王南奔殿時世大位造次朝章其事莫不太常尚書水部殿群臣防禦

 詔旨邊塞水陸遼遠不可」。倡狂間隙大舉千里中興是以徘徊有餘不敢深入邊塞羽林救援使小鎮州郡犄角使

 詔旨倏忽少年江東根本不可可以?」以為方鎮使堅壁輟耕無生根本二三盡力防衛為首胡馬退民豐可以

 詔旨倉庫聚眾消費倉卒相應。」以為列城

 詔旨貪婪。」以為農桑農桑不立

 詔旨邊地公私失業經費遠圖應有」。以為在於使邊民失業非唯遠圖不能使入境毒手便

 元嘉使著作何承天國史世祖使山謙之禦史著作使一家

 固有》,《長髮受命》,》,泰始近代緬邈善惡成敗紫色誅滅豈不事先之前之後

 經綸玄光鳳翔天人祿上帝便三分巍巍蕩蕩赫赫明明義熙功臣新莽靈武之前體大不朽

 於是內外太宰江夏王三十五義熙元年散騎常侍巴陵尚書太學博士開國西元:「項籍編錄桓玄。」

 遊擊將軍世祖南巡尚書車駕明年著作如故世祖景寧大匠便善事得人元嘉便左右顧問附會太祖大明尤重朝廷大體不行當時過人不敢異議不見世祖晉安王子博士:「居喪喪禮。」安王博士:「小功讀書。」專斷乖謬如此

 前廢帝無道殿始終黃門侍郎校尉著作如故食邑五百群臣出行沈慶之山陰公主太宗即位黃門侍郎校尉尚書明年大夫著作如故

 屈辱禮敬泰始

 無禮人倫大夫徐爰推斥莫非奉公無愧滿常有之中驅策出入太初盡心南奔附會承旨致使節義人主崎嶇白首

 反正天下異心形跡當今時政小人加法肆意譏毀所為宰輔從簡使不足原罪交州

 :「五刑徐爰前後廢棄廣州。」以為太守至交刺史土人得無南康太宗京都太守大夫八十二

 會稽元嘉出身太宗為主世祖左右太宗世子太宗殿秘書大禍王道左右琅邪廢立將軍左右丹陽密謀未知太宗使皇后太宗左右密使

 元年十一月二十九華林園建安山陽山陰公主太宗秘書憂懼東陽吳興彭城