Back to collection

Book of Sui 隋書

卷6  志第1 禮儀一 Volume 6 Treatises 1: Rites 1

Click on any word to see more details.

禮儀

祭天祭地宗廟為人伯夷三禮所以彌綸天地經緯陰陽萬事有所損益生靈無道湮滅周公斯文吉禮鬼神凶禮邦國賓禮賓客以軍嘉禮五禮禮經三百威儀未有不由不用犬戎削弱仲尼:「有志成王周公未有。」於是時弊不顧不行喪家亡人昭公孟子女色傷人婚姻不知飲酒爭鬥骨肉諸侯天子河陽侵陵戰勝併吞儀禮咸陽尊君以為至於退讓忠孝章甫儒林,《》《漢高祖項羽元勳群臣飲酒爭功高祖叔孫:「儒者進取守成。」於是:「行者。」皆知文武憲章不暇武帝方術至於鬼神不歸世祖中興冠冕靈台百姓朝廷憲章凶荒風流有人情所以秦漢於焉至於風俗堤防非禮威嚴何以滄溟高堂人情粉飾行事西京以降當世自有周旋太始削除乖謬宋書

大典吉禮明山凶禮軍禮賓禮嘉禮司馬沈約參詳建業尚書左丞員外散騎常侍博士舍人行事隨時取捨僕射尚書博士安生宇文儀禮平章以為高祖牛弘北齊》,以為五禮

:「萬物所以上帝。」以為祭天殘缺儒者其所祭天祭地一行祭天祭地不通不通:「唯有昊天一天唯一即是即是日南祭天農事皆是五行祭天皇天亦稱上帝稱帝五行上帝不得祭天以降變易

高二七尺十一十八其外北郊正月行事天皇上帝太祖文帝五方上帝五官太一五星二十八宿太微軒轅文昌北斗三台老人風伯司空雷電雨師二十八宿雨師五帝平地稿太史柴壇皇帝萬壽殿大駕行禮北郊北郊上方下方十二高一四面其外正月五官五嶽霍山四海四瀆松江會稽錢塘江太史

天監左丞:「《'啟蟄',立春之後。」尚書左丞:「郊祭今年歲首不拘立春先後冬至農事啟蟄太始郊禋祈報不得。」:「祭天即是冬至陽氣甲子昊天冬至必須啟蟄郊壇分為。」冬至啟蟄名為:「>,文飾宗廟南北,《。」博士明山以為:「《表記》'天子上帝',。」有司以為相承燒埋:「》'祭器'。便。」:「穢惡四時祭器。」有司燒埋:「《周禮》''。今天皇天沉香北郊。」明山:「五月祭地六月祭地建寅七月祭地以來南北。」以為以此五帝始祖郊廟皇帝再拜臣下不敢。」以為北郊鎮海異議:「?」明山:「《舜典'山川'。《春秋''。而今北郊鎮海。」:「山川至於不止。」不能十六有事北郊於是松江浙江五湖鐘山土地所在如故事天博士明山官司以為臣下上天帝王」。天地祿? X┩Γ椿Α⒂ΓΑ⒂ψァA孿ζ"びΦねN?

正月天地南北永定元年武帝受禪高二告天明年正月有事皇帝十二五帝其餘北郊高一文帝高祖北郊皇帝太中大夫著作太常:「梁武帝:'天數五行天地。'南北周禮》:'血祭社稷。'鄭玄:'五官。'五行無關何休:'五行。'神位北郊不宜重設。」:「。」:「梁武帝二十八宿風師雨師周禮大宗:'司令風師雨師。':'風師雨師。'《:'滂沱。'如此風伯雨師而今郊祀風伯雨師。」:「。」:「《:'事天。'周禮''。天神大帝不通樽俎虔敬。」:「。」廢帝光大北郊即位以南卑下增廣不決十一尚書祠部

前漢》,上帝郊壇十一十八高二七尺北郊上方下方十二高一即日郊壇高二北郊廣九高一郊壇十二天大十八三分高二七尺三倍北郊上方十五二分高一漢家。《禮記:「丘陵川澤名山。」《周官:「日至夏日祭地。」《:「祭天祭地。」《:「掃地。」。《爾雅:「非人。」後世隨事遷都建立未必不必丈尺郊祀高下無明五帝沿三王即日三代不同丈尺

尚書僕射尚書左丞舍人後主無意曲禮至於

二百七十四十六四十五十五二級四面下級五十二十五八門之外三百七十十二四面之外三十六高三四面北郊四十其外相去三百二十十二四面之外束帛正月昊天上帝高祖神武皇帝其中內向日月五星北斗二十八宿司命祿風師雨師之中合用太尉神武皇帝太尉祿司徒五帝司空日月五星二十八宿太常束帛夏至地祇皇后神州社稷會稽云云蒙山荊山方山大別山桐柏山華岳龍門山江山岐山荊山西熊耳山蒙山梁山岷山武功山太白山陰山登山太行山龍山方山龍山淮水東海泗水沂水江水南海漢水洛水伊水沔水河水西海黑水渭水濟水北海神州甲寅西之內內向合用十二其後定禮冬至南北正月三十六四面二十五相去四面之外二百七十四面之外二十七高一四面 高祖神武皇帝上帝北郊郊壇祀神皇后北郊

後周憲章祭祀儀禮》。二階三百八方八方一級二十二十神州北郊正月其先炎帝神農氏昊天上帝五方上帝日月內官皇帝大駕始祖北郊神農神州昊天上帝地祇