Back to collection

Book of Sui 《隋書》

卷16 志第11 律曆上 Volume 16 Treatises 11: Measures and the Calendar 1

律曆

天地有人政教莫不乾坤大象中和影響律呂精微範圍百度萬品女媧笙簧稽古虞舜是以:「正日度量衡。」:「六律八音五言。」三極可以作樂上帝天地鬼神人心風俗得失成敗周禮》,六律天地四方陰陽以為樂器。」景王:「律者所以。」權衡規矩準繩:「太師天子太史公:「法度軌則六律萬事:'吉凶勝負。」不易。」

丞相音律未能孝武帝司馬遷律呂相生王莽之際音律劉歆班固蔡邕建武以後律呂司馬紹天下樂工散亡湮滅使定音當時尺度典章受命泰始十年祿大夫荀勖律呂元康其事未及成功永嘉之亂中朝典章石勒樂器掃地終於不能六十三百六十博士名數後魏編錄五代度量

審度沿革增損


。《:「而後而後。」是以律者九千六百八十三以為律法十二七千一百四十七以為成法萬事氣象二分二百十六一百四十四十二天地大數是故莫不長短多少輕重權衡清濁律呂三光運行歷數事物精微

所謂九流質變貴賤方圓遠近方程正負高深算數

圓周率劉歆張衡折衷徐州從事祖沖之密法圓周正數之間一百一十三圓周三百五十五週二十二精密名為》,學官深奧是故不理黃帝以為十二十二律雌雄律呂上下相生。《:「正日度量衡。」夏禹受命。《周禮》,樂器十二律度數司馬遷:「分之三分。」十二律本末班固司馬》:「。」鄭玄·月令》、蔡邕月令章句荀勖增損十二律。《八相終於十二律不滿下生上下相生終於四十八以為六十冬至之後元嘉更為三百終於四分總合三百六十何承天立法:「上下相生三分損益其一古人簡易猶如三百六十五四分之一後人不同六十。」從中十二其中十七七千一百四十七十二

其後武帝》,得失

律呂班固律曆志》,下生調調過於調長養舒緩不容短促鄭玄陰陽次第相生陰陽陰陽升降陰陽行者真性升降真性相生十二所以相通

六十依法律呂所得分居陰陽若非便是

辨正參校分毫高一二分二百七十三分損益其一十二律五行終始相次名義

十二十二調差異山謙之:「殿景王。」門外西廂天監中南鐫刻乃是調舊識乃是泰始使調推求便武平中原使將軍大中太極殿門外西」,」,年代古人性質僮僕五音六律歷年永久不通無論假使不可周頌功德名實所見

未及制度

西魏廢帝元年周文攝政尚書正音以定受禪不行其事湮沒

開皇太常牛弘議定律呂於是學者序論未能平江音律山陽太守普明節氣》。年老白衣高祖刺史受法天下一統器物樂府音律考核以定樂器十四高祖:「滔滔令人舒緩。」

萬物人事五行不生五行不成五行五音其事律呂調天下和平布帛長度江東不知名為名為施用金石

仁壽東宮律呂:「定於不可於是不復漢代妄為六十宋代更為三百六十長短尺寸度量。」六十三三分二分分之高祖煬帝大業改用調鐘磬八音之前制度江都淪喪:「八分。」《鄭玄:「十二律三分。」後魏班固》,八分不合開皇牛弘參考時代三分損益高下長短不同

八百

八百二十八

其一九百二十五其一九百其一一千一百二十

九百三十九

一千二百

其一一千二百其一一千四十七

後魏一千一百一十五

後周一千二百六十七

後魏一千五百五十五

後魏一千八百十九

東魏二千八百六十九

一千三百二十

長短或多或少作者使神武曹參仰觀:「。」二十四地中二十四一氣自動相應符契

開皇高祖普明節氣三重之內律呂十二置於出於應有早晚多少入月下旬三五一月少許高祖牛弘:「和氣吹灰吹灰不能和氣。」高祖:「不平十二月不同安得暴君?」不能名曰》。

黃帝之下十二律天地四時萬物作數度量衡其中鄒衍以定正朔正則正則正則孔子:「。」氣數

定律以為戰國後秦補綴延年以為都尉音律不得至於音律使試問:「延壽六十相生以上三生以下三生下生正法。」劉歆始末》,司馬》,

至於後漢尺度律呂祿大夫荀勖四分方知調周禮》,調

之後訛謬梁武帝蒼梧長短厚薄大體何承天太常大匠以後荊州武帝十二六十吏部尚書後主永嘉內史諸子之際遺失

十二下生終於下生終於六十冬至十一月所以之後並用長短次日十二律有所至於六十八卦以為六十四相生下生相通異時相通應有早晚寄母

大業江都淪喪三百博士:「《三百六十律曆。《淮南子:'一律五音十二律六十因而三百六十律曆天地。'自古。」淮南三百六十以為一部一部一中所有多少一律分數分配冬至