Back to collection

Book of Sui 隋書

卷20 志第15 天文中 Volume 20 Treatises 15: Astronomy 2

Click on any word to see more details.

隋書 隋書總目 隋書二十第十五

天文

二十八

東方其間天門其內天庭黃道其中七曜太陽太陰三門王道太平在朝動搖

天子之內天下聽訟疾疫天下疾疫

宿徭役

天子第一上將上星上相君位夫人中間大道黃道太陽陰間太陰七曜天下平和陽道陰道水兵天馬車駕人流鈐鍵管籥天心天下同心天下不和絕後間有地動

三星天王正位天子天下賞罰天下變動天下太子不明太子不得庶子庶子變黑大人國有人流

後宮上第三星夫人第三解衣之內色欲大小相承後宮子孫微細疏遠動搖君臣不和天下大水

後宮天津八風日月宿風起口舌主客蠻夷大明內外細微天下蠻夷使人流不出大風

北方南斗六星丞相太宰褒賢進士爵祿天機中央天府天子壽命天子王道平和爵祿動搖天子

牽牛犧牲道路三星南越搖動變色王道不明失常細則上下牽牛星

少府賤妾布帛裁制嫁娶天下女功嫁娶出納裁制

北方祭祀祝禱死喪哭泣

三星天府不明宮殿墳墓之下死喪哭泣不明天下

天子軍糧不明鬼神國家離宮天子隱藏休息

文章天下圖書君子失色大小不同不用圖書田宅

西方十六武庫西南所謂大將不平不出年中

三星犧牲供給郊祀興兵聚眾天下平和郊祀子孫聚眾不安

三星倉廩五穀和平輸運貴人

七星耳目西方天子以前黃道天下牢獄星等大水七星為兵搖動大臣下獄白衣跳躍跳躍不動邊境

四夷天下失色為兵動搖邊城讒臣天下法令附耳得失不祥中國盜賊外國連年移動尤甚

觿三星三軍行軍收斂萬物得勢盜賊

殺伐主權所以邊城九譯其中三星東北左將西北東南將軍西南偏將黃帝中央三小都尉鮮卑戎狄天下王道大臣失色動搖天下斬伐玉井大水王臣

南方南門黃道法令用法之前大臣宿有風

輿五星明察東北東南西南布帛西北金玉中央死喪不明賦斂徭役政令忽忽不明大臣

滋味雷雨驕奢大臣食具舉首輔佐天下滿國門

七星七星衣裳文繡盜賊王道賢良不處天下天子

珍寶宗廟衣服飲食五禮之中天下

二十二樂府夷狄遠客禮樂四夷蠻夷使天子舉兵

宰輔車騎出入死喪車駕車騎天子王侯同姓異姓南蠻國主長沙之中壽命子孫

四方二十八宿一百八十二

星官二十八宿之外

十五中央陳兵東北陽門南門二之外守兵平天下廷尉天門

七星斬殺東南情狀詐偽

二十七天子武賁宿衛東端將軍三星車騎車騎三星東北

十二近臣西北

五星吉凶傅說傅說王后之內祭祀子孫。《:「。」子孫河中雲雨不明動搖大水漢中

三星杵臼天下西北

十四斗南太陰白衣有水丈人西南稼穡

牽牛灌溉溝渠牽牛溝渠所以泉源盈溢天池灌溉列星東南西西三星南北婦人

墳墓十三丁零匈奴

主治宮室陵寢非人

雷電西南主司過度

西南五星雲雨

羽林四十五十二羽林羽林五星為兵熒惑太白辰星尤甚羽林宿北方軍門長安北門非常西北西南東南主張禽獸盜賊西北三星大臣

七星屏南七星所以土司水土事故天下

五星竹木西五星牧師牛馬禮義二更西南

十三倉廩不見

」W,黍稷,《春秋所謂十六天子苑囿禽獸牛羊牛馬西牛馬天子豐穰十三

附耳主使九州重譯西五星

西主司弓弩玉井足下漿西南天子玉井東南行軍玉井屏風屏東主觀天下疾病十三東南貿易使野雞西南丈人丈人

西南四瀆東南侵掠變動變色動搖盜賊人主不居馳騁天下七星東南盜賊不如盜賊天下天下共工子句水土老人南極秋分春分秋分

柳南禽獸

五星七星百穀以為

十四天子

五星蠻夷

三十二樂器七星東南蠻夷國號西土司司徒土司軍門

自攝至此大凡二百五十四一千二百八十三二十八宿宿遠近大有失常災異

天漢東方之間分為傅說天津西南北端捲舌井水東南七星鴻範五行:「變色不足分裂當之流血見人至尊所生。」

漢惠帝東北長三變亂

晉惠帝太安天中其後

七曜

黃道一日夜行一度三百六十五