Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

Book of Sui 《隋書》

卷27 志第22 百官中 Volume 27 Treatises 22: Government Offices 2

隋書二十七 第二十

百官

 後魏太師太傅太保擬古司馬大將軍太尉司徒司空三公三公三門當中長史司馬參軍從事主簿功曹記室騎兵刑獄參軍東西祭酒參軍參軍參軍參軍參軍司徒左右長史三公三司長史官屬記室太尉丞相分為左右

 左右祿祿大夫用人一品九品車騎中軍冠軍鎮遠安遠中堅廣德樓船開城將軍

 尚書省僕射吏部殿祠部尚書尚書糾察彈糾御史僕射執法僕射糾彈糾彈僕射總理尚書吏部殿三公祠部主客左右左右二千左右十七彈糾主管台中違失倉部庫部十一管轄台中用度雜物彈糾其事尚書吏部吏部貢士封爵殿中統殿百官留守宮殿吉凶三公五時時令金雞車輿牛馬祠部祠部祠部醫藥死喪主客地圖山川遠近園囿田獵祠部尚書僕射宿河南潼關徵兵河北潼關西鼓吹得失二千得失詔書舟船津梁公私軍國損益倉部出入天下戶籍天下公私田宅調掌權衡量庫藏庫部凡是二十八吏部三公郎中三十郎中吏部三公二千主事

 諫正給事黃門侍郎主事左右左右諸事宣傳白衣左右藥局衣服鋪設殿中局殿前奏行事修補耒耜

 中書省音樂侍郎西涼西涼四部龜茲四部四部舍人勞問

 秘書經籍郎中校書郎十二正字著作校書郎

 左右從容諫議大夫侍郎員外二十侍郎給事員外侍郎一百二十二百四十起居侍郎侍郎校書郎

 出入門給事僕射

 御史台糾彈御史御史殿御史檢校御史十二郎中

 使者都尉

 吉凶公事禮儀僕射三十

 太常祿衛尉宗正大理功曹五官主簿

 太常禮樂儀制天文術數衣冠博士調律呂音樂博士守衛山陵社稷行禮節奏衣冠鼓吹百戲鼓吹樂衣服天文地動風雲氣色律曆卜筮醫藥犧牲太宰行禮五嶽道士簿音樂鼓吹衣服天文卜筮

 祿膳食帳幕器物宮殿門戶守宮衣服玩弄器物春秋華林林木僕射其事

 衛尉城門校尉宮殿城門倉庫公車尚書不理武庫吉凶儀仗衛士京城士兵武庫甲等

 大宗宗室皇子王國王國公主

 車輦左右左右乘黃奉承牸牛都尉出入

 大理寺刑獄博士明法二十四檻車明法

 朝會吉凶弔祭典客司儀典客京邑司儀三十

 果實梁州上林遊獵柴草苜蓿六部山陽平頭三部官署細部面部庫部

 府庫營造器物東西細作樂器雍州定州河東東道武安西晉陽官署石窟

 胄子祭酒功曹五官主簿博士助教學生七十二太學博士助教二十太學二百四門博士二十助教二十學生三百

 長秋寺並用功曹五官主簿黃門掖庭晉陽中山中宮其中黃門僕射博士掖庭晉陽中山博士中山中宮乘黃馬車官署有染

 營建大匠功曹主簿長史司馬主簿領軍

 昭玄寺佛教大統統一維那功曹主簿州郡沙門

 領軍將軍宮掖輿出入領軍長史司馬功曹五官主簿左右左右

 左右將軍左右以外將軍司馬功曹主簿前鋒前鋒前鋒前鋒將軍將軍遊擊前後左右四軍將軍左右中郎將步兵校尉都尉武賁中郎將羽林十五僕射三十都尉六十將軍二十五殿將軍五十員外將軍一百殿司馬五十員外司馬一百

 左右左右將軍左右左右左右刀劍刀劍刀劍職員

 將軍輿護駕長史司馬功曹五官主簿東西南北中郎將長史司馬參軍功曹騎兵參軍參軍

 僕射尚書未詳

 太子太師太傅太保師範皇太子皇太子在前在後

 東宮內外大小功曹五官主簿左右司馬功曹主簿其事

 諸事鐘鼓車輿

 左右職員校尉三十

 庶子舍人舍人主事舍人殿殿內閣

 庶子舍人二十八洗馬舍人大夫大夫主簿西涼二部二部

 繁簡繁簡其餘主司其事不可

 位列司馬親王三公大抵調三分四分

 皇子王國郎中大農中尉侍郎將軍大夫舍人

 王國將軍大夫諸侯公國將軍大夫公主主簿

 有別從事從事主簿西記室功曹從事主簿西西

 中正功曹主簿五官功曹記室中部

 臨漳成安縣令中正功曹主簿功曹記室南部西部十二行經一百三十五臨漳東部行經一百一十四成安後部北部後部十一行經七十四縣令官員太守

 刺史長史司馬功曹參軍主簿記室騎兵刑獄參軍參軍參軍參軍參軍有別從事從事主簿主簿西祭酒從事從事服從省事記室

 三百九十三上下上下五十一五十

 太守中正功曹主簿功曹主簿五官省事西太學博士助教太學市長二百十二上下上下四十五四十

 縣令中正功曹主簿功曹主簿西市長五十四上下上下

 大小

 三等長史參軍參軍參軍市長

 三等隊主

 一品祿八百二百一品七百一百七十五

 六百一百五十五百一百二十五

 四百一百三百七十五

 二百四十六十二百五十

 五品一百六十四十五品一百二十三十

 一百二十五八十二十

 六十十五四十

 三十六三十二

 九品二十八九品二十四

 祿執事朝拜者祿一品至於給事一品三十至於