Back to collection

Book of Sui 隋書

卷28 志第23 百官下 Volume 28 Treatises 23: Government Offices 3

Click on any word to see more details.

百官

高祖受命其所三公尚書內史秘書御史太常祿衛尉宗正太僕大理左右左右左右左右左右監門左右領軍

天子坐而論道

三公參議國之大事祭祀太尉司徒司空掃除行事尚書總歸

尚書省無不左右僕射吏部禮部兵部工部右丞管轄吏部尚書吏部侍郎主爵侍郎侍郎侍郎禮部尚書禮部祠部侍郎主客侍郎兵部尚書兵部職方侍郎庫部侍郎尚書侍郎刑部侍郎侍郎尚書戶部侍郎倉部侍郎工部尚書工部屯田侍郎虞部水部侍郎三十六侍郎宿

納言給事黃門侍郎散騎常侍散騎常侍諫議大夫侍郎員外散騎常侍侍郎給事二十員外侍郎二十四十散騎常侍出使勞問城門殿城門校尉藥局御醫醫師四十殿

內史侍郎舍人舍人十六

秘書校書郎十二正字著作太史著作校書郎正字太史監候天文博士生員

常侍給事謁者謁者十二寺人並用掖庭內府掖庭博士

御史台大夫治書御史御史殿御史監察御史十二延昌宣武御史中尉御史此後其事中尉御史開皇吏部選用依舊

使者參軍三十河堤謁者六十

太常祿衛尉宗正太僕大理太僕太常衛尉宗正大理祿太僕主簿祿

太常寺博士十六郊社衣冠清商鼓吹太醫太醫郊社鼓吹郊社清商樂師清商鼓吹太醫醫師二百博士助教按摩博士博士二十相師十六女巫博士助教博士助教

祿十二五十

衛尉公車武庫守宮公車武庫守宮公車武庫

宗正

太僕寺獸醫博士一百二十乘黃牛羊乘黃乘黃牛羊

大理寺博士明法二十

鴻臚寺典客司儀典客司儀二十

太倉平准華林上林官等上林華林太倉穀倉四十曲面

官等

太常祭酒主簿太學算學博士太學助教太學學生一百四十太學三百六十四十八十

大匠主簿左右十二

左右左右左右大將軍將軍長史司馬曹參參軍參軍左右左右左右

左右宮掖將軍十二十五宿衛侍從都尉常侍殿將軍十五員外將軍三十殿司馬二十員外司馬四十參軍出使勞問左右領事東宮長史司馬曹參參軍參軍領軍東宮無行參軍領軍東宮東宮

左右宿衛

左右車駕先驅殿晝夜巡察道路水草巡狩一百一

左右左右大將軍將軍侍衛左右兵仗十二左右十二弓箭六十宿衛侍從長史司馬曹參軍事參軍

左右監門將軍宮殿門禁守衛郎將校尉三十長史司馬曹參參軍參軍

左右領軍十二將軍唯有長史司馬曹參參軍參軍十六明法律令輕重

尚書僕射兵部吏部禮部工部尚書吏部禮部祠部主客兵部兼職庫部刑部倉部戶部工部屯田水部虞部侍郎食貨武器百工食貨武器百工食貨百工武器

太子太師太傅太保開皇詹事

庶子舍人洗馬校書正字大夫殿舍人

書坊庶子舍人舍人車輿

刑法倉庫什物奴婢宗族親疏車輿騎乘

左右宮中禁衛長史司馬騎兵曹參軍事參軍參軍

左右左右侍衛參軍

左右斥候長史左右參軍參軍

左右侍衛供奉兵仗騎兵參軍左右供奉弓箭二十宿衛侍從

左右監門門禁長史

高祖後周大將軍大將軍三司三司三司三司大都都督都督十一勤勞左右光祿大夫金紫光祿大夫光祿大夫大夫大夫文武並不理事四十三將軍十六將軍職務執事職務左右左右監門內官

國王伯叔昆弟皇子親王文學師友長史司馬參軍主簿功曹記室騎兵參軍東西祭酒參軍參軍參軍兼行參軍

主簿參軍東西祭酒兼行參軍參軍參軍十二騎兵參軍參軍參軍參軍大將軍參軍參軍參軍大將軍參軍無法參軍參軍參軍功曹參軍參軍參軍

三公三公王公親信

大農常侍侍郎學官舍人侍郎常侍舍人大將軍大將軍侍郎舍人大將軍無常侍郎學官王后無上上官男同長公主長公主公主主簿謁者舍人主簿

雍州有別主簿西從事從事從事五百二十四

京兆功曹主簿二百四十四

大興長安功曹主簿西合一四十七

刺史長史司馬參軍功曹曹參軍事參軍參軍主簿主簿西祭酒從事從事三百二十三十二上下十六上下二十九二十二十三十二十五十二

太守功曹主簿功曹主簿西合一四十六上下上下十九十九

功曹主簿功曹主簿西九十九上下上下十二

列為刺史使持節

官屬

同州總監食貨

鹽池總監東西南北隴右總監二十四大都都督驢騾都督原州大都原州皮毛十二大都都督