Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

Book of Sui 《隋書》

卷28 志第23 百官下 Volume 28 Treatises 23: Government Offices 3

百官

高祖受命三公尚書內史秘書御史太常祿衛尉宗正大理左右左右左右左右左右監門左右領軍

主事天子道者

三公參議大事祭祀太尉司徒司空掃除行事尚書總歸

尚書省左右僕射吏部禮部兵部工部管轄吏部尚書吏部侍郎侍郎侍郎侍郎禮部尚書禮部祠部侍郎主客侍郎兵部尚書兵部職方侍郎庫部侍郎尚書侍郎刑部侍郎侍郎尚書戶部侍郎倉部侍郎工部尚書工部侍郎虞部侍郎三十六侍郎宿

給事黃門侍郎諫議大夫侍郎員外侍郎給事二十員外侍郎二十四十出使勞問城門殿城門校尉藥局醫師四十殿

內史侍郎舍人舍人十六

秘書校書郎十二正字著作著作校書郎正字天文博士生員

給事十二並用掖庭掖庭博士

御史台大夫御史御史殿御史監察御史十二後魏延昌宣武御史中尉御史此後其事一中御史開皇吏部選用依舊

使者參軍三十河堤六十

太常祿衛尉宗正大理太常衛尉宗正大理祿主簿祿

太常寺博士十六衣冠鼓吹鼓吹樂師鼓吹醫師二百博士助教按摩博士博士二十相師十六女巫博士助教博士助教

祿十二五十

衛尉公車武庫守宮公車武庫守宮公車武庫

宗正

獸醫博士一百二十乘黃牛羊乘黃乘黃牧牛

大理寺博士明法二十

典客司儀典客司儀二十

華林上林上林華林穀倉四十太常祭酒主簿太學四門算學博士太學四門助教太學四門學生一百四十太學四門三百六十四十八十

大匠主簿左右十二

左右左右左右大將軍將軍長史司馬曹參參軍參軍左右左右左右

左右宮掖將軍十二十五宿侍從都尉殿將軍十五員外將軍三十殿司馬二十員外司馬四十參軍出使勞問左右領事東宮長史司馬曹參參軍參軍領軍東宮無行參軍領軍東宮東宮

左右宿

左右車駕先驅殿晝夜巡察道路水草一百一

左右左右大將軍將軍侍衛左右十二左右十二弓箭六十宿侍從長史司馬曹參軍事參軍

左右監門將軍宮殿守衛郎將校尉三十長史司馬曹參參軍參軍

左右領軍十二將軍唯有長史司馬曹參參軍參軍十六明法輕重

尚書僕射兵部吏部禮部工部尚書吏部禮部祠部主客兵部兼職庫部刑部倉部戶部工部虞部侍郎食貨武器食貨武器食貨武器

太子太師太傅太保開皇

庶子舍人主事洗馬校書正字大夫殿舍人

庶子舍人舍人主事車輿

刑法倉庫奴婢伎樂宗族親疏車輿

左右宮中長史司馬騎兵曹參軍事參軍參軍

左右左右侍衛參軍

左右斥候長史左右參軍參軍

左右侍衛供奉騎兵參軍左右供奉弓箭二十宿侍從

左右監門長史

高祖後周大將軍大將軍三司三司三司三司大都十一勤勞左右祿大夫祿大夫祿大夫大夫大夫文武不理四十三將軍十六將軍職務執事職務左右左右監門內官

國王伯叔皇子親王文學師友長史司馬參軍主簿功曹記室騎兵參軍東西祭酒參軍參軍參軍參軍

無主簿參軍東西祭酒參軍參軍參軍十二騎兵參軍參軍參軍參軍大將軍參軍參軍參軍大將軍參軍無法參軍參軍參軍功曹參軍參軍參軍

三公三公王公親信

大農侍郎學官舍人侍郎舍人大將軍大將軍侍郎舍人大將軍無常侍郎無學王后無上上官男同公主公主公主主簿舍人主簿

雍州有別主簿西從事從事從事五百二十四

京兆功曹主簿二百四十四

大興長安功曹主簿西合一四十七

刺史長史司馬參軍功曹曹參軍事參軍參軍主簿主簿西祭酒從事從事三百二十三十二上下十六上下二十九二十二十三十二十五十二

太守功曹主簿功曹主簿西合一四十六上下上下十九十九

功曹主簿功曹主簿西九十九上下上下十二

列為三等刺史使

官屬三等

同州總監食貨三等

鹽池總監東西南北隴右總監二十四大都驢騾原州大都原州皮毛十二大都

五嶽

三公一品

開國一品

太子尚書左右祿大夫開國

大將軍尚書左右僕射雍州祿大夫

大將軍吏部尚書太常祿衛尉太子內史左右左右左右左右大將軍禮部兵部工部尚書宗正大理刺史京兆秘書監祿大夫開國

三司左右左右監門將軍國子祭酒御史大夫大匠刺史親王大夫

將軍三司太常祿衛尉太子左右尚書吏部侍郎給事黃門侍郎太子庶子宗正大理刺史內史侍郎太子庶子左右監門郎將大夫開國

三司尚書太子左右左右監門太守雍州親王長史太子城門校尉尚書將軍雍州將軍親王司馬諫議大夫

車騎將軍三司秘書丞博士侍郎太子舍人太子左右監門員外州長親王參軍開國司馬五品

著作侍郎太守太子洗馬州長都尉使者御史大興長安大理太子京兆司馬給事駙馬都尉親王員外侍郎五品

將軍尚書侍郎內史舍人太守大都親王州長將軍西將軍大理左右左右監門校尉殿太子司馬

四平將軍平南西將軍前軍舍人親王文學左右領軍長史太子親王主簿親王參軍太子大夫給事縣令冠軍將軍太子舍人親王功曹記室曹參軍事城門太子太子太子左右領軍司馬

鎮遠安遠將軍員外侍郎左右左右長史親王曹參軍事將軍秘書著作太子太子左右左右監門太子