Back to collection

Book of Sui 隋書

卷58 列傳第23 明克讓 魏澹 陸爽 杜臺卿 辛德源 柳䛒 許善心 李文博 Volume 58 Biographies 23: Ming Kerang, Wei Dan, Lu Shuang, Du Taiqing,Xin Deyuan, Liu Bian, Xu ShanXin, Li Wenbo

Click on any word to see more details.

克讓
克讓弘道平原侍中克讓儒雅談論。《三禮曆象十四湘東王法曹參舍人老子》,克讓克讓克讓:「。」司徒祭酒尚書郎中侍郎博士中書侍郎歸於長安明帝殿學士著作上士外史大夫郡守武帝即位學士太史官屬正定新曆三司調大夫賜爵五百高祖受禪太子舍人太子四方珍味于時東宮天下才學至於博物洽聞太常牛弘當朝典故開皇十四散騎常侍七十五百三百太子十萬朝服棺槨孝經義疏一部,《古今,《文類,《二十

餘慶稱制國子祭酒


巨鹿曲陽光州刺史大司農稱為文學十五好學屬文記室琅邪京畿大都曹參殿御史尚書僕射魏收吏部尚書博士安生五禮》。學士》,殿郎中舍人李德林修國史周武帝納言中士高祖受禪禮部侍郎散騎常侍主使太子舍人太子禮遇屢加庾信》,》、《》,博物數年著作太子學士

高祖魏收褒貶失實中興不倫》。道武十二七十八論及目錄九十二魏收不同

其一天子終始穀梁傳:「太上。」《曲禮:「天子諸侯。」諸侯天子太子必須書名是以桓公九月丁卯同生,《:「以太。」杜預:「桓公莊公。」十二夫人長子備用太子史書即位,《春秋聖人太子臣子何者?《春秋》、《禮記》,太子書名天王仲尼褒貶稱謂當時優劣班固范曄陳壽沈約參差不同尊卑失序至於魏收儲君天子皇帝太子尊君春秋

其二五帝三代積德累功賢聖相承不及追諡三王後人平文以前部落君長太祖二十八崇高堯舜憲章周公典禮道武出自結繩直筆所謂堤防襄陵未可天女靈異絕世始祖平文昭成自此長孫太子授命昭成道武此時宗廟社稷大功實在以外

其三以為牧野白旗幽王驪山厲王出奔未嘗隱諱直筆勸善懲惡將來太武獻文非命天年言論之間首尾知名逆臣何所君子日月瞻仰隱沒分明直書不敢回避據實

周道陵遲不勝九鼎行路夫子宇宙各自生日使往來敵國及其便庶人華夏

發問領悟董仲舒司馬遷尚書,《春秋興衰製作定則顯晦相依故云周道,《春秋,《尚書。「以來改正不能所謂故事春秋》,」。然則出自尚書》,春秋》,范曄:「《春秋失事擬作所以網羅一代之後繼而。」豈直聖人無法意旨具體魏收:「魯史子長師表泉源企及。」由來

以為司馬遷創立以來非一立論在身行跡正書不足繁文亞聖發揚聖旨君子無非其間尋常直書而已勸戒得失損益不論

魏書》,簡要未幾六十五文集三十知名

文學揚州記室司馬有子滿


開明臨漳青州刺史霍州刺史聰敏就學尚書僕射:「有人。」十七清河為主簿殿御史治書中書侍郎周武帝入關長安上士高祖受禪太子太子洗馬庶子宇文東宮七十朝廷博學常令開皇十一五十三宣州刺史


法言家風承奉洗馬高祖:「皇太子諸子未有嘉名春秋名字。」太子:「乃爾多事由此子孫終身不齒。」法言除名


好學捷才滑稽秀才儒林威儀雜說所在牛弘退:「。」大笑:「牛羊下來?」高祖秘書修國史高祖:「不勝薄命十五


曲陽衛尉好學博覽書記屬文司空西祭酒司徒著作黃門侍郎自居周武帝歸於鄉里禮記》、《春秋講授子弟開皇入朝月令》,書名寶典十二二百不堪修國史著作十四致仕終於十五二十並行

學業不如刺史好學家風安陽大業起居舍人


隴西道人平原太守父子尚書右丞沉靜好學十四屬文及長博覽書記少有重名尚書僕射殿尚書一時名士文宣起家員外侍郎使華山記室中書侍郎:「晚節枕藉六經漁獵文章調清華後進當今騁足千里。」由是員外侍郎郎中散騎常侍尚書郎中舍人上士相州作亂以為高祖受禪不得調久之鬱鬱不得志太守盧思道友善往來刺史交結奸計由是從軍南寧歲餘秘書監牛弘才學顯著著作修國史集注春秋三傳三十法言二十三數歲以為參軍二十》、《二十有子文義


河東永嘉之亂襄陽侍中尚書聰敏屬文好讀書著作荊州以為侍中國子祭酒吏部尚書散騎常侍內史侍郎去職參軍文雅招引才學諸葛虞世南百餘學士師友潤色然後京師》,屬文庾信文體仁壽東宮學士散騎常侍檢校洗馬臥內侍從有所顧問應答嗜酒由是太子玄宗》,二十太子賞賜煬帝嗣位秘書監漢南退之後便諷讀終日興會之至恨不能於是木偶機關宮人酬酢歡笑揚州六十九久之大將軍北伐十五

善心
善心高陽新城太子中庶子天門郡守散騎常侍給事黃門侍郎在陳羽林太中大夫衛尉著作善心聰明所聞多聞當世舊書萬餘十五屬文:「才調神童。」起家新安王法太子詹事江總秀才對策郎中侍郎史學散騎常侍高祖請辭不許賓館高祖遣使告之善心號哭西之下明日散騎常侍善心復出北面再拜明日殿下不能左右:「即是。」二十太山虞部侍郎

十六有神高祖百官以此善心紙筆》,

乾元四時所以生殺萬物於是之後金縢陶冶性靈動植赤水明鏡莫不景福氤氳嘉貺'》《》。皇帝大方太極言行攝提肅清啟閉綿無體威儀無聲總章養老百年百姓寒門承風豈止使弗愛幽明足足懷仁般般登封盛典成功定禮天子允恭克讓七十二丹書班固曹植于飛之間金門曠世至尊殿翱翔來集明主聖人:「軒轅。」:「。」:「祭祀。」殿下文一見旁觀鸞鳳螭龍陛下宅心好生浮潛不勝西陸機少長微臣曩代
大德無名文鼎沿赫赫明明武義文教宇宙重造煥發昭彰飛天王宮表白節節上天明神頌歌不足稽首億萬
高祖:「我見皇后召公善心文不加點不停