Back to collection

Book of Sui 《隋書》

卷67 列傳第32 虞世基 裴蘊 裴矩 Volume 67 Biographies 32: Yun Shiji, Pei Yun, Pei Ju

Click on any word to see more details.

隋書六十七列傳第三十

虞世基
虞世基會稽余姚太子中庶子沉靜形于色博學高才:「。」因公:「當今。」建安王法曹參軍事祠部殿太子中舍人庶子散騎常侍尚書》,

未可應變然後帝王文質之後文德武功因時並用推移所以百靈包舉六合聖人

皇上萬物九有仁壽民資日用然而肅慎史不絕書武庫熊羆百萬四海有事策動使賞罰不易千載之一上林於是退雖則不同而言

稽古以為南伐創業艱難喋喋蒼蒼積德皇帝四海文思安安幽明俊乂七政萬國昧旦道藏參天聖人之上能事於是西東漸不服至治強兵羽林五營折衝輕生教民司馬旬始以前而後殿掩映來往攝提閶闔玄武黃山北上青春朝陽日月光華波瀾江海宇宙輿太一玉堂龍韜鐵騎漁陽滿正正相望武岡應變川穀耀三光窈冥不測進退超乘武勇三略於是八音殉節席捲橫行燕山神武蕩蕩

歸國內史產業不平五言詩情理淒切以為作者莫不吟詠未幾內史舍人

煬帝即位河東博學相見:「海內吾儕。」內史侍郎去職哀毀骨立視事拜見不能左右詔令悲哽不能使:「委任。」前後機密納言大將軍宇文黃門侍郎御史大夫朝政于時天下多事四方凝重之後節度如是遼東金紫光祿大夫雁門突厥戰士親自下詔遼東不行由是朝野離心

江都鞏縣盜賊日盛發兵不虞不從:「書生。」于時天下大亂不可張衡相繼誅戮不敢盜賊不以外間太僕河北十萬:「如此!」:「不少。」:「。」太常江都李密百萬京都陛下不然東都歔欷嗚咽:「?」勃然:「小人!」使向東此後外人杜口

合意是以親愛朝臣繼室奢靡雕飾前夫入世無賴聚斂賄賂公行金寶其弟清貧不立未曾有由是朝野宇文

長子好學多才人稱家風大業次子:「事勢!」:「求生自此。」兄弟行刑於是先世


河東聞喜將軍尚書明徹江夏餘年明辯在陳將軍其父高祖江南衣冠以為僕射:「。」:「可加。」不敢即日三司刺史大業考績煬帝太常高祖不好牛弘清商九部天下家子至於音樂倡優百戲太常樂府博士弟子增益三萬民部侍郎

于時高祖和平之後疏闊戶口成丁至於刺史若一官司解職大業二十四三千六十四萬一五百臨朝百官:「好人民戶用心古語。」由是京兆纖毫

未幾御史大夫虞世基機密人主從輕因而大小大理稟承然後決斷論法懸河剖析不能:「從者十萬天下相聚不盡。」由是法治數萬奴婢十五大夫:「有無詔書便罪名情意悖逆。」:「我少人相隨行童稚威權即位天下公論本心。」於是不願天下答曰:「不願發兵得數十萬關內山東遼西河南舟楫立功之間高麗。」:「我去安能?」:「不遜天下何處許多!」:「隱忍。」罪惡:「便。」父子三世除名權勢虞世基刺史以下官屬禦史百餘於是朋黨于時軍國凡是興師動眾京都留守禦史賓客侵擾百姓光祿大夫司馬告之矯詔節度在外宇文羽林殿西苑處分已定虞世基須臾:「人事。」同日


弘大河東聞喜魏都尚書太子舍人好學:「神識成才欲求。」留情世事北平王為兵從事高平文學不得調高祖定州記室去職高祖遣使記室受禪給事舍人元帥記室丹陽圖籍明年巡撫嶺南智慧相聚作亂南康廣州其所部將大將軍鹿大庾嶺聲援進擊長嶺擊破進軍南海廣州潰散二十刺史縣令殿勞苦:「不能三千南康!」聞喜縣二千民部侍郎內史侍郎

突厥強盛可汗大義公主宇文由是邊患因公私通長孫先發其事出使宇文公主可汗太平萬歲行軍定襄行軍長史可汗塞外萬歲可汗撫慰尚書文獻皇后太常牛弘吏部侍郎名為稱職煬帝即位營建東都西域張掖中國其事遠略山川西域圖記


九州設防臨洮故知西雜種禮教不及開拓名號三十六其後分立五十五校尉都護招撫征戰後漢大宛以來山川未有名目姓氏風土物產全無春秋年代久遠兼併興亡是故因襲交錯封疆於闐蔥嶺以東三十其後僅有淪沒掃地空有不可皇上莫不風行日入以來胡人有所本國服飾庶人容止丹青模寫西域圖記》,四十四地圖要害西北海縱橫萬里富商大賈周遊遍知不可是以西域國王有名其實西海多產珍異山居非有國名部落發自敦煌至於西海三道伊吾鐵勒突厥可汗北流河水拂菻西海其中高昌焉耆龜茲疏勒蔥嶺沙那康國曹國何國大小安國穆國波斯西海鄯善於闐槃陀蔥嶺吐火羅漕國婆羅門西海其三各自南北交通婆羅門國其所故知伊吾高昌鄯善西域門戶敦煌咽喉國家威德將士躍馬易如反掌突厥朝貢不通商人密送引領翹首臣妾澤及遣使混一有所威化

五百每日西方寶物吐谷渾併吞由是甘心