Back to collection

Book of Wei 《魏書》

卷66 李崇 崔亮 Volume 66: Li Chong, Cui Liang

Click on any word to see more details.

 
小名文成皇后第二十四文中西大將軍

高祖大使巡察冀州梁州刺史擾動將軍荊州刺史至治:「失和刺史奉詔自然詔旨而已發兵使。」高祖蕭賾南人荊州二百烽燧京師賞賜

將軍兗州刺史多劫四面要路是以俄頃之間之內其中險要盜竊始發便將軍

大將軍咸陽都督左翼諸軍徐州搔擾南北高平冀州犯罪逃亡以為數月冀州潰散河南

車駕漢陽梁州刺史婆羅步騎萬餘蕭鸞使都督隴右諸軍率眾數萬赤土五千龍門龍門官軍慕容率眾五千夜襲龍門戰敗妻子疑兵蕭鸞梁州刺史廣宗參軍思考率眾婆羅俘獲漢中高祖南陽:「使西。」都督諸軍將軍梁州刺史高祖:「文人,[1]梁州便思經公私。」白水擊破

世宗將軍尚書將軍尚書將軍大中北燕聚眾反叛游擊將軍盡力使都督諸軍眾數官軍北燕萬餘世宗開國五百荊州聚眾龍山大號不利使散騎常侍都督諸軍將軍步騎攻擊生擒西

使東道大使能否賞罰散騎常侍將軍揚州刺史:「應敵非一均勢狡詐都督淮南諸軍威重。」延昌車騎將軍都督江西諸軍刺史如故

壽春數年不知所在狀告不能:「。」別處然後遣人告之:「解禁出奔。」號咷咨嗟而已察知:「。」定州兄弟揚州城外死尸其弟為人殯葬女巫見鬼飢渴不勝各自外來:「在此三百人見寄宿中共便詰問逃走揚州相國報告委曲家兄所有資財愛惜是故幾何賢弟不信可見。」悵然失色財物問曰:「逃亡何故?」之間為人女巫鞭笞一百斷獄

泉水山頂壽春城中無數野鴨五月霖雨大水屋宇乘船女牆而已壽春北山:「招災大水淮南萬里一旦百姓瓦解揚州慷慨黃河無辜。」豫州刺史大水洪水請罪:「豐溢非人得以公私便修復。」淮南

寬厚十年壯士號曰臥虎」,淮南反間世宗車騎大將軍三司萬戶諸子世宗慰勉賞賜珍異歎息世宗

肅宗游擊將軍西水軍壽春邊城揚州寇逼裝船二百司馬率眾建安邊城走路三千靈太后

許昌縣令將軍將軍上流朝廷尚書僕射節節百餘沿水軍東北朝廷將軍三司刺史都督如故水勢日增高三兩岸舉用樓船東西東南大水號曰前後肅宗都督諸軍大將軍冀州刺史如故不行自虞所以上帝莫大宣布格言享國久長孔子巍巍成功郁郁文章非時二世勃興儒術禮樂西京東都莫不無已魏晉,[2]之中學校不絕
高祖孝文皇帝光宅詩書使崎嶇歌詠世宗永平之中大興板築戎馬
二十禮樂荊棘城隍加以風雨壯美至今修繕牆垣頹壞所謂萬國高祖上帝即使臣子所以所以失望
官方所以任事祿如此學官教授燕麥劉向:「宜興禮樂風化天下禮樂所以刑法所以殺人勤勤定刑至於禮樂敢於殺人不敢。」以為當今四海理應劉向進退土木石窟諸事三時使復興諷誦然而發明,[3]如此豈不使元首經營
靈太后:「戎馬修繕。」

大將軍如故祿大夫使都督諸軍將軍定州刺史如故尚書僕射散騎常侍如故尚書決斷受納下筆財貨聚斂營求不息刺史清白為時

蠕蠕率眾都督諸軍殿戎服志氣六十九肅宗朝廷莫不三千不及

北鎮破落反叛所在響應將軍大敗五原安北將軍白道丞相尚書黃門殿:「都督五原前鋒失利殞命兵士武川凶手金陵夙夜良策。」吏部尚書:「充斥鎮壓金陵。」:「去歲叛逆一時舊貫于時不許今日總督三軍?」僕射:「陛下舊都憂慮金陵隆重社稷陛下。」:「無用北伐徒勞將士聖朝旬朔使微塵有餘陛下北行正是報恩改過不敢七十不堪。」

於是使大都將軍將軍廣陵王節度祿大夫將軍五原大敗白道力攻廣陵王力戰平城長史官爵以後

徐州刺史法僧彭城安樂徐州刺史法僧法僧官爵徐州大都節度諸軍將軍明代刺史將軍如故孝昌元年七十一大將軍司徒雍州刺史太尉一千如故

長子輕率供奉頗有司徒參軍將軍將軍將軍將軍文思善事親善」。肅宗宗正平南將軍大司農將軍太僕將軍刺史將軍如故遷徙佛寺廣興百姓之後太常御史罪過西將軍刺史正光七月五百朝服散騎常侍將軍吏部尚書冀州刺史如故

給事員外常侍祿大夫出征頗有將領孝昌靈太后朝野帷幄將軍將軍給事黃門侍郎舍人刺史安樂都督討平武泰扇動至於鞏縣都督大都率眾遂便退還百官候駕河陰遇害建義大將軍司空刺史

清河武城駿尚書郎青州刺史使冀州刺史歷城叔祖慕容季父居家

隴西當朝任事:「安能筆硯李氏。」:「弟妹豈可可觀安能眉睫!」:「先人使胸中?」即為涕淚