Back to collection

Book of Wei 《魏書》

卷84 儒林:梁越 盧醜 張偉 梁祚 平恆 陳奇 常爽 劉獻之 Volume 84: Renowned Confucians - Liang Yue, Lu Chou, Zhang Wei, Liang Zuo, Ping Heng, Chen Qi, Chang Shuang, Liu Xianzhi

                
永嘉之後喪亂宇內不見戎馬禮樂文章掃地自強蓬蓽太祖中原不暇始建便經術太學五經博士生有餘太學生員三千豈不天下馬上不可馬上文武樂師入學先聖太宗教授博士世祖始光太學州郡於是儒林顯祖天安鄉學博士助教學生六十博士助教學生一百博士助教學生八十博士助教學生六十博士助教學生四十太和子學建明五更開皇遷都立國太學四門小學高祖稽古輿講道經書文史其餘涉獵典章詞翰莫不於是斯文世宗國學小學四門大選儒生以為小學博士四十經術天下承平學業之間著錄不可數百孝廉每年神龜立國五品清官未及正光國學祭酒孝經三十六孝昌之後海內四方永熙國學殿祭酒孝經黃門禮記舍人宣講大戴夏小正七十二遷都三十六至於武定

鄭玄眾經注解有所論語孝經左氏春秋公羊傳大行河北王肅杜預左氏玄孫劉義隆青州刺史家業以下講說知名

新興好學經傳不通篤信禮經博士太祖舉動大夫皇子經書太宗師傅恩賜雁門太守祿大夫

中子

昌黎襄城世祖篤學世祖師傅恩賜將軍尚書散騎常侍河內太守延和。〈中山太和

小名太原中都高祖祕書講授鄉里受業數百教訓頑固殷勤無慍依附經典孝悌門人仁化清雅非法世祖博士侍郎大將軍樂安從事太守中書侍郎本國大中使酒泉慰勞沮渠侍郎劉義隆給事將軍將軍刺史建安將軍刺史州郡仁德刑罰不敢

太和給事高麗使散騎常侍高麗使章武太守寧遠將軍

太和西

皇始歸國吏部濟陽太守好學公羊春秋教授儒者當世幽州范陽李氏家人僑居餘年著述祕書祕書退博士司馬陳壽三國志名曰清貧八十七太和十二參軍

燕國慕容讀誦經籍以降帝王傳代昇降撰錄是非號曰百餘好事以為安貧樂道博士幽州資產衣食不足妻子不免著作祕書

河間、[2]北平河東廣平駿金城著作稱職長者博通經籍

將軍王玄謨恒常忿不為營事任意不得及其以為:「煩勞。」精廬經籍其中妻子酒食東安家人太和十年祕書七十六將軍幽州刺史

太和祕書荊州參軍

河北涼州刺史慕容少孤奉母至孝經典博通馬融鄭玄解經著述五經孝經論語

河間祕書引入詩書至於:「葱嶺以西西所及葱嶺。」:「綿包含宇宙葱嶺以西?」如此不苟護短以為小人:「君子小人。」:「小人祖父?」:「東部。」[3]:「?」:「三皇官名東宮?」祕書不復

冗散數年古籍通識非凡:「簡牘章句?」:「小人!」論語孝經:「貴人不乏論語?」京師後生傳授皇太后碑文名字司徒

有人不得:「假人。」司徒平原遷延經年寬宥及其未及:「來年冬季!」受害

:「不敢。」子曰郡守神龜上書時政清河論語未能鄭玄往往司徒

河內太常苻堅南安太守涼州乞伏鎮遠將軍大夏聰敏嚴正有志家人未嘗好學五經百家州郡

世祖西征軍門世祖五品宣威將軍戎車征伐遊子學術教授門徒七百京師學業復興弟子尚書僕射平原太守司馬著作並稱:「先生成人。」通識如此

教授六經制作條貫:「:『。』然則仁義經典陶鑄神情耳目未有是故季路勇士忠烈高尚道生先王天下莫不詩書禮樂風俗人民廣博溫柔敦厚疏通精微春秋明體春秋斷事五者五常:「不可乾坤幾乎。」六經先王聖人盛事安可習性文身暇日屬意討論名曰六經門徒。」

王侯閑靜經典二十餘年儒林先生」。六十三

西司馬南天太守西校尉

饒陽受業勃海觀眾:「使不為!」:「屈原離騷狂人異人孔子:『於是不可。』。」

學者:「立身四科德行為首忠信不待天下不能不過眩惑將來立身孔門。[4]自覺束脩不易心腹。」四方學者莫不

春秋毛詩左氏隱公便不復弟子不能究竟孝廉高祖中山校書:「不如莊周。」中山齊名海內門徒行業著錄數百而已於是優劣喪亂之後五經大義師說海內六藝宗旨三禮大義傳略毛詩章句湼槃

有人從事早亡

不能精通

吳子中山身長容貌奇偉十八太學博士受禮開發便世人左氏不能:「來日。」而已:「左氏一說。」之中隱括異同便無窮新異學者以此不久王侯

武邑年三十小學急就篇家人聰敏春秋中山保安之後便:「。」二百左氏五經過人解說舊事甚為由於陰陽博物儒者刺史州城海內中山王英學徒前後公羊董仲舒永平助教延昌靜坐讀書有人叩門門人引入葛巾單衣:「學士長短無禮。」家人時而

武邑陀羅世祖儒學相傳十三孝經論語十八十九禮經春秋三傳周流有名

太和孝廉對策中書省宿因相博士博士雅樂其事上疏是非祕書其間不能黃門侍郎論事參訪十七高祖太師喪禮上書未冠成人儒學尚書高祖從容:「龍門以為。」小官孜孜儒者以是

二十二東宮平文太祖高祖議定祖宗道武太祖祖宗昭穆高祖太常太祖昭穆御史中尉黃門侍郎以為太祖昭穆:「執法彈劾。」:「。」其事宰輔得失尚書王肅

世宗即位之後左右經典僕射祕書武邑中正典籍上疏:「參天憲章典故:『天文人文成天。』然則六經圖書是以溫柔疏遠詩書禮樂精微春秋東序藝文太平要道帝王安上學術禮經先王遺訓不暇二千魏晉尤重九流經論不及章句承乏雜糅首尾