Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

Book of Wei 《魏書》

卷93 恩幸:王叡 王仲興 寇猛 趙修 茹皓 趙邕 侯剛等 Volume 93: Favorites of Nobles - Wang Rui, Wang Zhongxing, Kou Meng, Zhao Xiu, Ru Hao, Zhao Yong, Hou Gang, and others

        
矯情眄睞其次尊貴嗜欲中庸不能男女二代天下海內如意高下兩國太和孝昌朋黨高祖肅宗垂拱六合至於顏色秋風夏日所以詩人太宗出於君子所以變態禍福

太原晉陽世祖張軌參軍子孫武威天文卜筮涼州終於天安平遠將軍涼州刺史

姿偉麗恭宗東宮興安承明元年文明太后臨朝因緣超遷給事吏部尚書太原於是內參機密政事太和高祖文明太后登門幾至左右退東陽尚書封爵中山大將軍王官二十二中書侍郎郎中以下當時名士沙門牽引:「與其斬首?」高祖

出入太后繒綵閹官前後不可加以田園奴婢牛馬大臣左右是以疾病高祖太后上疏

忠於節義臨終孔明曾參善言天地生成華年道教清朝周三非分陛下班上從容國政竭盡輿親臨生平身後終日宿愚昧管窺
一者刑罰二者賢能三者忠信四者讒佞五者刑罰賢能功績忠信視聽讒佞是以知人周書幽明先王大典遠近孤獨徭役修福淫祀使重申當世
四十八高祖文明太后親臨哀慟宕昌監護喪事大將軍太宰宣王墳墓高祖城樓京都文士百餘二十大道并立碑銘五家殿京都名曰中山樂府

趙國公主王女太后殿丈夫婦人東西太后天子太后嫁女太原晉陽兄弟封爵州郡西將軍祿大夫三司武威立碑父子相去太原晉陽

字元十四中部高祖尚書吏部中部承襲文明太后:「尚書,[1]年少尚書使政事。」太后太后高祖左右禮遇時事西將軍秦州刺史刺史十七輿境內清靜高祖置于大路高祖尚書二等二十中尉赦免。[2]景明平南將軍豫州刺史

太尉汝南記室參軍建義河陰遇害安北將軍刺史

武定功曹參軍受禪

永安將軍正平太守河陰遇害將軍刺史

早亡

司空參軍

司徒參軍刺史

永業司空參軍

椿字元祕書去職羽林僕射母喪正始太原太守鎮遠將軍椿僮僕椿椿正光椿大匠椿

孝昌椿將軍慰勞椿聲望所在降下將軍太原太守莊帝遼陽開國三百真定開國七百將軍刺史使刺史尚書永熙冀州使車騎將軍刺史

詔書椿上疏:「奉詔輿四海懇切陛下萬物忘餐上帝永濟溝壑滄浪中秋上帝號令皇天所以示威陰陽有所行令所致千里善言不空人事陛下留心使,[3]儀表丹青不遇昭蘇薰風無論鴻雁豈不天人幸甚鬼神?」

椿不容所在天平滿還鄉椿極為:「太原太原。」椿太原未幾椿太原至於武王晉陽所在人士椿禮敬老病客居西鯉魚六十二使軍事大將軍尚書僕射太尉冀州刺史武王親自

椿鉅鹿明達前言在華虧損公主禮敬永安以為所在椿名位有力鉅鹿椿

太尉參軍祭酒晉陽弟子

給事安南將軍祠部尚書上黨太常將軍兗州刺史祿大夫五十

字元聰敏太和十六賞賜前後千萬時政文明太后細察恭謹慎密給事黃門侍郎尚書將軍濟州刺史大將軍刺史

和善愛好人物豪華奉養水陸年三十

武定將軍祿大夫受禪

曹參

上黨太守

員外侍郎上黨以為道行郎中大行吏部莊帝開國五百永安西將軍刺史大將軍刺史

司徒參軍

東宮學生給事中都將軍安南將軍冀州刺史

字元公幹員外羽林尚書郎明法廷尉游擊將軍加冠將軍刺史民怨降下奉使五百太守將軍廷尉公事大夫去職孝昌廷尉定州廷尉定州五十七將軍刺史從子

武定冀州參軍受禪

承明沙門冠軍將軍給事安西將軍泰州刺史刺史

正光

大夫鄉里移居上黨七十一

文才知名

冠軍將軍追贈將軍刺史鉅鹿

。[4]細微殿尚書給事左右太和殿侍郎給事出入餘年僕射。[5]新野將軍校尉將軍校尉

高祖世宗即位中郎將祿大夫將軍退倨傲無禮咸陽出奔當時上下世宗金墉城安慰領軍上黨郡開國二千受封車駕世宗侍從左右外事承望徐州長史彭城太守寒微京兆雍州大中

尚書開國北海啟奏徐州輕侮司馬太守長壽忿彭城沙門共相和解未幾復有僮僕長壽北海大言:「徐州朝廷云何紛紜豈不!」不得左右世宗封邑將軍刺史將軍青州刺史

祖父平城姿羽林高祖南陽世宗膂力左右將軍出入拘忌以上大中不能充溢不及將軍刺史

房子惠安追贈威烈將軍太守將軍定州刺史給事東宮白衣左右膂力世宗天性是故文墨世宗之間轉授員外將軍祿設宴世宗王公世宗至於北海廣陽不免出入華林乘馬至于咸陽

王公以下弔祭祭奠填塞京師碑銘石柱公家道路供給世宗竿東門左右道路嬉戲賓客婦女𠴲莫不宅舍高堂其四兄弟長史

致富無禮在外左右忿前後淫亂長安𢶏構成,[6]相連:「小人撫養將軍左右西洗濯輕慢人倫深淺王侯殘虐形勢雍州𢶏相傳日月宿法家耳目徘徊一聲小人之一敦煌為兵家宅在內臣民便朝野。」

領軍未及羽林數人相續驚起領軍問事有力更迭其實三百肥壯堪忍轉動驛馬西門追隨不得八十死後領軍相宗疏遠

本名駿彭城寓居淮陽上黨十五姿徐州刺史洛陽高祖白衣左右

世宗世宗山陵黃門侍郎世宗員外將軍內官濮陽太守將軍其父兗州陽平太守父子境相微細世宗中郎將雁門雁門司徒大中將軍華林工巧天淵西採掘北邙南山其間上下世宗臨幸冠軍將軍將軍

政事太傅北海以下二十員外僕射