Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

Book of Wei 《魏書》

卷97 島夷桓玄 海夷馮跋 島夷劉裕 Volume 97: Huan Xuan of the Daoyi People, Feng Ba of the Haiyi, Liu Yu of the Daoyi

島夷桓玄  島夷劉裕
目录
1 桓玄
2
2.1
3 劉裕
4 史評
5 校勘
桓玄
島夷桓玄司馬臨終以為登國司馬昌明太子洗馬志氣兄弟太守不得去職

皇始司馬德宗會稽王擅權信任尚書僕射王國為時荊州刺史德宗兗州刺史國寶使相逢約同大舉平王國寶德宗使諸軍將軍中郎將廣州刺史

德宗豫州刺史江州刺史司馬兄弟將軍荊州刺史石頭德宗將軍司馬石頭中堂擾亂人馬良久不知建業司馬於是德宗荊州廣州江州雍州刺史尚書使:「大軍江陵。」二千率眾狼狽德宗都督荊州西昌將軍南蠻校尉兄弟

荊州大水倉廩巴陵梁州刺史當之:「楊廣便當。」將軍將軍七千西江。[1]與其敗走巴陵楊廣巴陵江陵胡麻:「江陵何以襄陽。」全軍紿:「比來收集,[2]數萬。」步騎八千大怒:「!」不過使退馬頭諸軍楊廣參軍

德宗都督諸軍、[3]將軍荊江刺史大論長史上流商旅德宗:「桓玄司馬協同雲集問鼎神器祖宗威靈忠義奮發罪人猖狂便宜于時同異使洗濯割據放肆上京日月不可西夏尚書將軍大都十八諸軍大將軍三司。」前鋒西將軍江州司馬沔水

處分江陵長史狐疑苦勸江陵傳檄

揚州刺史凶暴自幼居喪一日王國一朝視聽
揚州父子比肩專權杜絕視聽惡聲紛紜尚書使自尊之後都督刺史古今宰相自古未有
使尚書僕射媒人長史饕餮所謂日觀人子人家宿唐突迄今以來支解喜怒人士割裂孽子東海吳興殘暴之後調居喪誅戮驅逐殆盡以為勢必實在三軍文武
人情不順不見於是大喜置酒棄船退宣陽門德宗中堂一時都督中外諸軍丞相尚書揚州徐州刺史荊江鼓吹二十左右長史從事二百殿於是廷尉庶人豫州刺史司馬吏部豫章將軍國寶諸子廣州會稽內史受命不免離散新洲建鄴江北

德宗大赦大亨丞相荊江尚書太尉都督中外揚州西將軍豫州刺史六十二百殿無度政令朋黨內外小事僕射丹陽不能戶口減半會稽十三臨海永嘉殆盡金玉閉門

豫章郡七千五百桂陽二千五百德宗供奉君臣大將軍前後鼓吹諸軍德宗不許大言奉詔處分書畫:「今日復有制造。」:「書畫左右有意使。」

而已其父懷恨昌明便四方建業速成大業事變催促於是撰集德宗相國南平宜都天門零陵桂陽衡陽建平楚王揚州西將軍豫州刺史司徒相國印綬祿大夫武陵王司馬楚王德宗十二月德宗禪位大赦元年建始:「建始。」於是王莽

建鄴逆風旌旗尤甚遊行無度不出殿金額流蘇王莽而已不及曾祖名位王莽未有出遊飄風使三十二百輿時事制度主司不暇遊獵文武土木之役百姓

德宗彭城內史劉裕徐州刺史劉毅東海都督太守將軍皇甫劉裕巫術道士:「?」黃門:「民怨憂懼。」:「民怨?」:「宗廟飄泊不及所以。」:「何不?」:「君子以為堯舜。」使掖門,[4]舟山西利器援助大敗掖門西石頭使文具不得左右不能德宗江陵西中郎將百官尚書僕射徐州其餘:「謝罪石頭雲霄中人。」之後法令暴虐大怒:「失利天文還都是非。」郡守遣使不受所在遷都起居注劉裕節度以至於不暇軍事

劉裕冠軍將軍劉毅建鄴德宗江陵德宗妻子巴陵收集德宗建鄴江陵南平太守漢中梁州刺史處分禁令不行親近城門左右前後德宗漢中校尉益州參軍中流益州:「天子!」:「天子。」江陵傳送朱雀

華容江陵聚眾所在德宗於是皇帝立德都督將軍荊州刺史,[5]刺史德宗益州刺史漢中江陵其餘當時擒獲數年之間


長樂慕容長子昌黎飲酒任俠放逸修行稼穡昌黎

慕容殿中郎將。[6]後坐逃亡殘虐不堪二十三乘車使婦人潛入龍城夕陽高雲為主北大將軍三司武邑兄弟太宗左右自立百官太平于時興元契丹

太宗泰常龍城以為:「六合使隔絕自古鄰國未有不通忿大軍吞滅使。」太宗大將軍道生率眾城固

神䴥長子次子世子國事非常:「主上奈何?」內外閹人諸子大臣不得給事出入驚怖不利百餘


本名顯祖高雲以為大將軍領軍尚書僕射中山領軍司徒自立劉義隆交通

延和元年世祖城固遼東成周樂浪世祖其三萬餘幽州尚書附庸保守宗廟:「在前忿不如。」

世子以後慕容氏世子廣平樂陵:「大運慕容。」於是出奔遼西世祖使給事成敗世祖都督東夷諸軍車騎大將軍東夷校尉遼西尚書遼西文官尚書刺史武官率眾世祖永昌王諸軍其三

尚書請罪掖庭世祖散騎常侍:「結婚大舉危亡重山劉禪長江孫皓歸命世子大國然後集散恩澤倉廩農桑大業社稷可以。」大怒世祖樂平上下危懼太常請罪:「為此不幸高麗。」:「天下愚見勢必高麗夷狄難以相親。」高麗太延高麗率眾龍城高麗國有如是西滿西行在前迭相宿龍城白毛

遼東高麗遣使:「龍城士馬?」高麗高麗賞罰猶如高麗忿南奔世祖高麗高麗子孫同時在外

劉裕
島夷劉裕輿丹徒不知彭城彭城改為寒微意氣文字為時三萬無行長史得了落魄

司馬德宗將軍