Back to collection

Book of Wei 魏書

卷103 蠕蠕 匈奴宇文莫槐 徒何段就六眷 高車 Volume 103: Rouran, Yuwen Mohuai, Duanliu Liujuan, Gaoche

Click on any word to see more details.

蠕蠕 匈奴宇文莫槐 段就六眷 高車
蠕蠕東胡苗裔神元齊眉忘本姓名。「禿相近子孫以為後期廣漠谿谷百餘。[2]鹿雄健自號柔然屬於後世無知蠕蠕。[3]

鹿漠南漠北鹿會死部分長子繼父東邊次子西邊昭成登國蠕蠕及於山下長孫及長涿提子數百分配西太祖太祖撫慰

其父西長孫輕騎至上數百五百既而諸子高車有權諸子舉兵十五太祖五原以西大漠太祖安遠將軍。[4]姚興和親太祖材官將軍突襲擊破

漠北高車深入洛水軍法人為人為虜獲退臨時將帥西北匈奴富強舉兵根河強盛水草畜牧西焉耆朝鮮沙漠敦煌張掖羈縻於是自號可汗。「駕馭開張,「可汗皇帝蠕蠕大臣即為稱號中國之後不復太祖尚書:「蠕蠕抄掠牸牛犍牛隨之牸牛不能前犍牛蠕蠕不能』,終於不易中國立法道家聖人大盜。」

太祖姚興常山王遵不及天賜從弟謀殺而立發覺冠軍將軍西平校尉寇邊永興元年太宗年少未能部落可汗姿美好

部落干等數百自守不敢南侵北邊安靜神瑞元年和親長兄鹿:「憂思大臣。」不許鹿:「他國。」勇士穹廬和龍鹿

鹿高車部落以為大人鹿鹿為主馬勒鹿八千珍寶自刎鹿鹿絞殺自立

季父西國人推戴可汗制勝父子和龍率眾太宗山陽凍死十二太宗世祖即位大喜始光元年世祖世祖五十相次士卒世祖顏色自若軍士世祖大舉東西五道並進平陽長孫長孫車駕從中東平西宜城將軍西諸軍漠南輕騎十五部落神䴥元年八月萬餘附國高車追擊廣寧,[5]不及

四月世祖練兵公卿大臣不願術士天文世祖世祖江南使劉義隆河南行人:「河南罷兵不然將士。」世祖大笑公卿:「不暇使蠕蠕便是。」於是車駕東道黑山平陽長孫西五月次于沙漠西大人數百焚燒廬舍絕跡西於是四散山谷畜產無人收視世祖西六月車駕次於平城七百東至西張掖東西五千南北千里高車種類前後歸降三十俘獲戎馬百餘八月世祖東部高車官軍僕射高車十萬

部落衰弱可汗神聖遣使二十世祖衣服上下朝貢世祖使延和二月西海公主遣使夫人昭儀禿鹿左右數百來朝世祖太延車駕五原樂平河東十五東道永昌王宜都十五西車駕陳留涿車駕天山西不見蠕蠕漠北大旱無水車駕西沮渠宜都景穆長樂建寧萬人漠南蠕蠕設備京邑司空長孫北鎮諸軍相守陰山獲之:「沮渠。」伯父鹿及其將帥五百斬首萬餘至于漠南真君車駕漠南樂安建寧十五東道樂平十五西,[6]車駕中山十五中軍車駕鹿根河擊破車駕漠南

可汗十年正月車駕北伐東道,[7]略陽西車駕景穆道出涿綿千里新立恐懼九月車駕北伐東道略陽諸軍期會精銳長圍堅守相持真數挑戰不利大軍將至解圍穹隆車駕略陽人戶畜產百餘邊疆太安車駕北征十萬十五旌旗千里大漠率眾記功世祖征伐之後,[8]休息蠕蠕不敢

和平成立可汗自稱永康元年北鎮車駕京兆王子東陽公元諸軍西任城督軍東道濟南督軍前鋒隴西諸軍將會車駕顯祖:「用兵不在力戰方略。」精兵五千挑戰奇兵三十斬首五萬萬餘戎馬器械不可往返武川北征紀功

通婚有司成數邊塞使發兵顯祖:「蠕蠕禽獸不可遣使請和安可?」:「婚事事理下女崇禮君子所以人倫不敬。」顯祖求婚太和元年四月良馬貂裘天朝珍寶華麗有司珍玩金玉文繡器物異獸人間自相:「大國富麗一生未見。」二月朝貢高祖招納不絕不著婚事

可汗,[9]自稱太平元年殘暴忠言中國謀反其三十六八月高祖陽平僕射都督領軍十二高車率眾西自立為主叔父出自西出自金山國人為主不從:「不可為主!」母子

可汗自稱太安元年可汗自稱元年正始遣使請求世宗使有司:「蠕蠕遠祖包容暫時使蠕蠕衰微有損疇日中原八表江南昭著。」永平元年貂裘世宗

西征高車高車可汗自稱建昌元年永平九月沙門奉獻延昌世宗驍騎將軍使善用遣使朝貢。[10]熙平元年西征高車強盛朝貢神龜元年二月肅宗殿二十殿下舍人蠕蠕不備

為主納豆,[11]不能二十假託出入去來天上母子欣悅仲秋祈請天上一宿天上母子大會國人爵位牛馬姿色加重信用國政如是年長:「在地上天上天。」狀告:「不可不信讒言。」既而恐懼

正光絞殺與其大臣率眾數萬戰敗輕騎歸國及其

九月將至肅宗侍中使散騎常侍使近畿使司空京兆侍中黃門近郊門闕十月肅宗殿以上清官藩國使殿王公以下北面謁者王公以下殿位於之下將命位於之下舍人勞問:「陛下殿從兄高於乞命殿。」位於之下之上舍人殿再拜:「先世出於。」:「。」而言:「放牧漠北。」:「未盡。」:「先祖以來未能高車悖逆擾攘不暇遣使以前高車為主使虔修是以使,[12]大臣詔命兄弟本心未及高車從而姦臣為主旬日陛下恩慈是故倉卒陛下。」:「未盡。」再拜而言:「