Back to collection

Book of Wei 《魏書》

卷103 蠕蠕 匈奴宇文莫槐 徒何段就六眷 高車 Volume 103: Rouran, Yuwen Mohuai, Duanliu Liujuan, Gaoche

Click on any word to see more details.

蠕蠕 匈奴宇文莫槐 段就六眷 高車
蠕蠕東胡苗裔神元齊眉姓名。「禿相近子孫以為後期廣漠谿百餘。[2]鹿雄健自號柔然屬於後世無知蠕蠕。[3]

鹿漠北鹿會死跋提跋提部分長子繼父東邊次子西邊昭成登國蠕蠕長孫長孫涿提子數百分配西太祖太祖撫慰

其父西長孫輕騎數百五百既而諸子高車律部權變諸子十五太祖五原以西大漠太祖安遠將軍。[4]姚興太祖將軍突襲擊破

漠北高車深入洛水軍法人為人為虜獲退臨時西北匈奴富強強盛水草畜牧西焉耆朝鮮沙漠敦煌張掖於是自號可汗。「駕馭開張,「可汗皇帝蠕蠕大臣即為稱號中國之後不復太祖尚書:「蠕蠕抄掠牸牛犍牛牸牛不能犍牛蠕蠕不能』,終於不易中國立法道家聖人大盜。」

太祖姚興山王不及天賜謀殺而立發覺冠軍將軍西平校尉興元太宗年少未能部落可汗姿美好

部落律宗干等數百自守不敢南侵北邊安靜神瑞元年長兄鹿:「憂思大臣。」不許鹿:「他國。」勇士穹廬鹿

鹿高車部落以為大人鹿鹿為主馬勒鹿八千珍寶自刎鹿鹿自立

季父西國人推戴可汗制勝父子率眾太宗山陽凍死十二太宗世祖即位大喜始光元年世祖世祖五十相次士卒世祖顏色自若軍士世祖大舉東西五道平陽長孫長孫道生車駕從中東平西宜城將軍西寒山諸軍輕騎十五部落神䴥元年八月萬餘附國高車追擊廣寧,[5]不及

四月世祖練兵公卿大臣願行術士天文世祖世祖江南使劉義隆河南行人:「河南罷兵不然將士。」世祖大笑公卿:「不暇使蠕蠕便是。」於是車駕東道黑山平陽長孫西五月次于沙漠西大人數百焚燒廬舍西於是四散山谷無人收視世祖西行六月車駕次於平城三千七百西張掖東西五千南北三千高車種類前後歸降三十俘獲戎馬百餘八月世祖東部高車官軍僕射高車十萬

部落衰弱可汗神聖遣使二十世祖衣服上下朝貢世祖使延和二月西海公主遣使夫人昭儀禿鹿左右數百來朝二千世祖太延車駕五原樂平河東多羅十五東道永昌王宜都十五西車駕中道中道二道涿車駕天山西不見蠕蠕漠北水草車駕西沮渠宜都景穆長樂建寧萬人蠕蠕設備京邑司空長孫道生北鎮諸軍陰山獲之:「沮渠。」伯父鹿及其五百斬首萬餘道生至于真君車駕樂安建寧十五東道樂平十五西,[6]車駕中道中山十五中軍車駕鹿擊破車駕

可汗十年正月車駕北伐東道,[7]略陽西車駕景穆中道涿綿千里新立恐懼九月車駕北伐東道略陽中道諸軍精銳長圍堅守真數挑戰不利大軍解圍穹隆車駕略陽百餘邊疆太安車駕十萬十五旌旗千里大漠率眾世祖征伐之後,[8]休息蠕蠕不敢

和平成立可汗自稱元年北鎮車駕京兆王子東陽公元諸軍西任城督軍東道濟南督軍前鋒隴西諸軍車駕顯祖:「不在力戰方略。」精兵五千挑戰奇兵三十斬首五萬萬餘戎馬器械不可稱往返六千武川

通婚邊塞使發兵顯祖:「蠕蠕禽獸不可遣使安可?」:「婚事事理下女崇禮君子所以人倫不敬。」顯祖求婚太和元年四月良馬天朝珍寶華麗金玉文繡器物異獸人間自相:「大國富麗一生。」二月朝貢高祖招納不絕不著婚事

可汗,[9]自稱太平元年殘暴忠言中國謀反其三十六八月高祖陽平僕射都督領軍十二高車率眾西自立為主叔父二道出自西出自金山國人為主不從:「不可為主!」母子

可汗自稱太安元年可汗自稱元年正始遣使請求世宗使:「蠕蠕遠祖包容暫時使蠕蠕衰微疇日中原江南昭著。」永平元年世宗

西征高車高車可汗自稱建昌元年永平九月沙門奉獻延昌世宗將軍使善用遣使朝貢。[10]熙平元年西征高車強盛朝貢神龜元年二月肅宗殿二十殿下舍人蠕蠕

為主,[11]不能二十假託出入去來天上母子欣悅仲秋天上宿天上母子大會國人爵位牛馬三千姿色加重信用國政如是年長:「在地上天上天。」狀告:「不可不信讒言。」既而恐懼

正光與其大臣率眾數萬戰敗輕騎歸國及其

九月肅宗使散騎常侍使使司空京兆黃門近郊門闕十月肅宗殿五品以上清官藩國使殿王公以下北面王公以下殿位於之下位於之下舍人道宣勞問:「陛下殿高於殿。」位於之下之上舍人殿:「先世出於。」:「。」:「放牧漠北。」:「未盡。」:「先祖以來未能高車悖逆擾攘不暇遣使以前高車為主使是以使,[12]大臣詔命兄弟本心未及高車從而中有姦臣為主旬日陛下恩慈是故倉卒歸命陛下。」:「未盡。」:「老母萬里本國臣民陛下天地求乞兵馬本國叛逆收集陛下兵馬老母生相母子奉事陛下四時不敢闕絕陛下不能。」舍人蠕蠕祿、[13]儀衞

十二月肅宗朝臣同異不可領軍宰相正月五十四請辭肅宗臨西引見