Chinese Notes
Chinese Notes

录像带 (錄像帶) lùxiàng dài

lùxiàng dài noun audio cassette / video cassette
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Music 音乐