Chinese Notes
Chinese Notes

摄像机 (攝像機) shèxiàngjī

shèxiàngjī noun camera / video camera
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Photography 摄影术