Chinese Notes
Chinese Notes

山脉 (山脈) shānmài

shānmài noun mountain range
Domain: Geography 地理学 , Subdomain: Topography 地形

Contained in

文底耶山脉喜马拉雅山脉西岳山脉阿里山山脉

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Ming 《明史》 卷一百八十六 列傳第七十四 韓文 張敷華 楊守隨 許進 雍泰 陳壽 樊瑩 熊繡 潘蕃 胡富 張泰 張鼐 王璟 朱欽 Volume 186 Biographies 74: Han Wen, Zhang Fuhua, Yang Shousui, Xu Jin, Yong Tai, Chen Shou, Fan Ying, Xiong Xiu, Pan Fan, Hu Fu, Zhang Tai, Zhang Nai, Wang Jing, Zhu Qin 1