Chinese Notes
Chinese Notes

招待会 (招待會) zhāodài huì

zhāodài huì noun reception
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Social Interaction 交际

Contained in

记者招待会