Chinese Notes
Chinese Notes

棒棒糖 bàngbàng táng

bàngbàng táng noun lollipop, sucker
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Food and Drink 饮食 , Concept: Dessert 甜食