Chinese Notes
Chinese Notes

讨论会 (討論會) tǎolùn huì

tǎolùn huì noun symposium / discussion forum
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Society 社会