Chinese Notes
Chinese Notes

茶话会 (茶話會) chá huà huì

chá huà huì noun tea party
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Culture 文化