Chinese Notes
Chinese Notes

层叠样式表 (層疊樣式表) céngdié yàngshì biǎo

céngdié yàngshì biǎo set phrase cascading style sheets (CSS)
Domain: Information Technology 信息技术