Chinese Notes
Chinese Notes

名录服务 (名錄服務) mínglù fúwù

mínglù fúwù set phrase naming service
Domain: Information Technology 信息技术 , Subdomain: Networking 网络