Chinese Notes
Chinese Notes

的确良 (的確良) díquèliáng

díquèliáng noun dacron
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Materials Science 材料科学