Chinese Notes
Chinese Notes

玻利维亚比索 (玻利維亞比索) Bōlìwéiyà bǐsuǒ

Bōlìwéiyà bǐsuǒ noun boliviano
Domain: Economics 经济 , Subdomain: Bolivia 玻利维亚 , Concept: Currency 货币
Notes: Unit of currency in Bolivia (WIKI 'ISO_4217')