Chinese Notes
Chinese Notes

万佛寺 (萬佛寺) Wàn Fó Sì

Wàn Fó Sì proper noun Wan Fo Temple
Domain: Buddhism 佛教 , Subdomain: Beijing 北京 , Concept: Monastery 寺院
Notes: Ji County, Tianjin