Chinese Notes
Chinese Notes

北京功德林素菜饭馆 (北京功德林素菜飯館) Běijīng Gōngdé Lín Sùcài Fànguǎn

Běijīng Gōngdé Lín Sùcài Fànguǎn proper noun Beijing Gongde Lin Vegetarian Restaurant
Domain: Food and Drink 饮食 , Subdomain: Beijing 北京 , Concept: Vegetarian Restaurant 素菜馆