Chinese Notes
Chinese Notes

纪念馆 (紀念館) jìniàn guǎn

jìniàn guǎn noun commemorative museum
Domain: Literary Chinese 文言文

Contained in

老舍纪念馆佛陀纪念馆国父纪念馆