Chinese Notes
Chinese Notes

计算机 (計算機) jìsuànjī

  1. jìsuànjī noun a computer
    Domain: Computer Science 计算机科学
    Notes: (CC-CEDICT '計算機'; Guoyu '計算機' 2)
  2. jìsuànjī noun a calculator
    Domain: Computer Science 计算机科学 , Subdomain: Hardware 硬件
    Notes: (CC-CEDICT '計算機'; Guoyu '計算機' 1)

Contained in

计算机辅助制造计算机辅助设计计算机辅助软件工程膝上型计算机笔记本计算机小型计算机系统接口计算机科学计算机制图计算机语言计算机模拟量子计算机计算机视觉计算机图形电子计算机