Chinese Notes

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

大方广圆觉修多罗了义经 (大方廣圓覺修多羅了義經) Dàfang Guǎng Yuán Jué xiū Duō Luó Le yì Jīng

Dàfang Guǎng Yuán Jué xiū Duō Luó Le yì Jīng proper noun The Perfect Enlightenment Sutra
Domain: Buddhism 佛教 , Concept: Sutra 经

Contained in

大方广圆觉修多罗了义经略疏