Chinese Notes
Chinese Notes

哥斯达黎加科郎 (哥斯達黎加科郎) Gēsīdálíjiā kēláng

Gēsīdálíjiā kēláng noun Costa Rican colon
Domain: Economics 经济 , Subdomain: Costa Rica 哥斯达黎加 , Concept: Currency 货币
Notes: Unit of currency in Costa Rica (WIKI 'ISO_4217')