Chinese Notes
Chinese Notes

办公室 (辦公室) bàngōngshì

bàngōngshì noun office
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Work 工作
Notes: Measure word: 间 (CC-CEDICT '辦公室')