Chinese Notes
Chinese Notes

吉布提法郎 Jíbùtí fǎláng

Jíbùtí fǎláng noun Djibouti franc
Domain: Economics 经济 , Subdomain: Djibouti 吉布提 , Concept: Currency 货币
Notes: Unit of currency in Djibouti (WIKI 'ISO_4217')