Chinese Notes
Chinese Notes

隆兴寺 (隆興寺) Lóngxīng Sì

Lóngxīng Sì proper noun Longxing Temple
Domain: Buddhism 佛教 , Subdomain: Shijiazhuang 石家庄 , Concept: Monastery 寺院