Chinese Notes
Chinese Notes

科威特第纳尔 (科威特第納爾) Kēwēitè dìnàěr

Kēwēitè dìnàěr noun Kuwaiti dinar
Domain: Economics 经济 , Subdomain: Kuwait 科威特 , Concept: Currency 货币
Notes: Unit of currency in Kuwait (WIKI 'ISO_4217')